Опровержение на Главно мюфтийство по делото за правоприемство във ВКС

 

            Относно: изнесената в различни медии информация, че окончателно мюфтийството е загубило дело за 1500 имота във Върховния касационен съд.

 

            С настоящето Ви информираме, че такова дело във Върховен касационен съд /ВКС/ няма.

            Не е вярно, че Мюсюлманско изповедание или Главно мюфтийство има претенции за 1500 имота.

            Не е вярно, че с въпросното дело мюфтийство е загубило съдебен спор, за който и да е било имот.

 

            Не е вярно, че според решение или определение на ВКС мюфтийството не може да установи правоприемство между Мюсюлманско изповедание и съществувалите преди 1949г. Мюсюлмански вероизповедни общини и други юридически лица.

 

            С определение от 28.01.2016г. ВКС се е произнесъл по т.д. №2451/2015г. по описа на второ търговско отделение.

 

            С това определение нито се казва, че Мюсюлманско изповедание или Главно мюфтийство е собственик или не, на който и да е било спорен недвижим имот, нито се казва, че Мюсюлманско изповедание не е правоприемник, на което и да е било юридическо лице на мюсюлманската общност съществувало преди 1949г.

 

            С определението се потвърждава Решение на Софийски апелативен съд, с което е обезсилено решение на Софийски градски съд, относно вписано решение за правопримество.

            Според актовете(решение и определение) на САС и ВКС, не по този ред се установява правоприемство – охранително производство, по реда на исковото производство.

 

            Като Мюсюлманско изповедание ще се възползва от взъможността, която дава закона и ще заведе ново дело за правоприемство по реда на исковото производство.

 

            Поради непрецизна редакция на Закона за вероизповеданията, текстът, който урежда възможността за установяване на правопримество носеше белезите и на охранително и на исково производство, поради което делото бе заведено в охранително производство.

 

            След тълкуването в актовете на САС и ВКС, Мюсюлманско изповедание е длъжно и ще се съобрази с виждането на САС и ВКС и ще заведе дело съгласно сочения за правилен от ВКС ред.

            Което отново не спор за собственост, на който и да е било имот, а иск за установяване на правоприемство.

            Споровете за собственост на имоти са в различни съдилища според местонахождението на имота и са неповече от 30 дела за приблизително същия брой недвижими имоти. Като въпросът за правоприемството е от значение за правилното решаване на споровете за собственост. Поради, което решения по споровете за собственост преди да е приключило делото за правоприемство по бъдещия иск на Мюсюлманско изповедание.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.