ВЕДАТ С. АХМЕД

Председател на Висшия мюсюлмански съвет

E-mail:  v.ahmed@grandmufti.bg

Ведат С. Ахмед е роден e на 8 януари 1979 г. в гр. Каолиново кв. Кус, обл. Шумен.

През 1997 г. завършва Средно общообразователно духовно училище “Нювваб” – Шумен. През 2001 г. завършва Висш ислямски институт – София.

От 2000 г. до 2003 г. изпълнява длъжността ваиз в пловдивския затвор, а впоследствие петъчен ваиз на пловдивските джамии.

От май 2001 г. заема длъжността заместник-главен редактор, а от септември 2002 г. до ноември 2004 г. – главен редактор на в-к “Мюсюл­ма­ни”.

От ноември 2004 г. до май 2005 г. заема позицията на началник на отдел "Образование" на Главно мюфтийство.

През 2004-2005 г. е хоноруван преподавател по османо-турски език във Висш ислямски институт – София.

През 2008, 2009 и 2011 г. е избран за член на Висшия мюсюлмански съвет. Като член на Съвета участва в няколко постоянни комисии. От 2011 до 2016 г. е председател на Шериатския съд.

От май 2005 г. до 27. 07. 2016 г. е зам.-главен мюфтия, като на същата длъжност е преизбиран през 2008, 2009 и 2011 г. През това време същевременно е избиран от Висшия мюсюлмански съвет да замества главния мюфтия при негово отсъствие. В качеството си на зам.-главен мюфтия отговаря за ресорите: "Религиозни дейности" (иршад), "Образование", "Издателство" и "Хадж и умре".

На заседание на Висшия мюсюлмански съвет, проведено на 31 октомври 2014 г., е избран за временно изпълняващ длъжността председател на Висшия мюсюлмански съвет, поради преждевременното  прекратяване на мандата на председателя.

На редовната Национална мюсюлманска конференция, проведена на 24 януари 2016 г., а след това и на 29 май 2021 г., е избран за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Заедно с това пряко отговаря за дейността на отдел "Издателство" на Главно мюфтийство.

Изнасял е доклади на международни форуми и публикувал десетки статии на религиозна, историческа, културна и литературна тематика основно в български и турски издания, също така и няколко научни изследвания, третиращи въпросите на мюсюлманското образование и култура в България. Публикувани са няколко книги, които е превел.

 

Женен с четири деца – две момчета и две момичета.

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.