„Кълна се в зората и в десетте нощи (от месеца за поклонение хадж)…“

Свещен Коран, Сура „Зората“: 1-2

         Месец Зулхидже е последният месец от ислямския календар. Той е месецът, посочен от Аллах (с.т.) за изпълнение на поклонението хадж. И това е причината Зулхидже да е с особена важност измежду останалите месеци от ислямската лунна година. За особеното значение на месеца на хаджа има много доказателства в Корана и Суннaта на Пратеника Мухаммед (с.а.с.).

В Свещения Коран Аллах (с.т.) се кълне в десетте нощи от месеца за поклонението хадж (Сура „Зората“), което е доказателство за особената важност на тези дни.

Пратеникът (с.а.с.) пък казва:

„Няма по-обичани дни при Аллах Теаля за правене на добри дела от тези дни.”, като в друг хадис се предава, че „Който говее един ден от тези десет дни, то сякаш е говял цяла година. И ибадетът, извършен в една от десетте нощи, се равнява на правене на ибадет в нощта Кадр.“

        Има множество начини, по които бихме могли да се възползваме от тези благодатни 10 дни на месец Зулхидже. В това число е правенето за зикр (споменаване на Аллах), още повече, че в Свещения Коран Аллах казва:

„...и в определени дни да споменават името на Аллах...“

(Сура „Хадж”:28)

Според ислямските учени „определените дни“ са именно първите десет дни от месец Зулхидже.

 

Друг възможен ибадет, с който да се възползваме пълноценно в този период, е говеенето (с изключение на 10-ия ден от месец Зулхидже, когато е Курбан Байрам). Също така не трябва да пропускаме възможността за изпълняване на допълнителен намаз, раздаване на садака, четене и слушане на Свещения Коран, както и вършене на добри дела под каквато и да е форма.

От Сунната на Пратеника (с.а.с.) е също в байрамските дни да се прави текбир след фарза на намаза с думите „Аллахуекбер, Аллахуекбер ля иляхе илляллаху уаллаху екбер, Аллахуекбер уе лилляхилхамд”.

Изричането на текбирите следва да започне от сутрешната молитва на деветия ден от Зулхидже, деня Арафа, и продължава до следобедния намаз на четвъртия ден от Байрям.  

Този текбир, споменаване на Всевишния Аллах, може да се прави и по всяко време и на всяко място в рамките на тези десетте дни, както са правили и сподвижниците по времето на Пратеника (с.а.с.).

Онова, което е важно да знаем във връзка със самия курбан и също е от Сунната на Мухаммед (с.а.с.), е, че човек, който е възнамерил да коли курбан на Курбан Байрам, следва да не реже от ноктите, косата и окосмяването по тялото си по време на 10-те дни от месец Зулхидже. Според учените, ако семейството ще коли само един курбан, то изискването важи само за главата на семейството, т.е. съпруга.   

 

Важно е да отбележим, че с изключителна стойност измежду десетте дни от месец Зулхидже е денят Арафа.

За него Пратеникът (с.а.с.) казва:

„Най-превъзходният ден е денят Арафа“.

В друго предание казва:

„Който говее в деветия ден от месец Зулхидже, деня Арафа, то Аллах опрощава греховете му за изминалата една година и за предстоящата една година.“

         От превъзходството на първите десет дни от Зулхидже може да се възползват всички – не само онези, които са на хадж в Светите земи.

 

Какъв по-добър стимул за всички ни да се възползваме от достойнствата и благодатта на първите десет дни от месец Зулхидже?

Те са пред нас – възможност, която не знаем дали ще получим друг път отново!

 

Автор: Л. Чаушева