Стартиращите от началото на месец юли тази година летни курсове по Коран в цялата страна станаха повод да се проведе заседание с имамите и преподавателите от Районно мюфтийство – Търговище.

Заседанието се проведе на 25 юни (четвъртък) 2020 година в „Саат джами“ в град Търговище, като поради съблюдаване на мерките за безопасност участниците в него бяха разделени на три групи. Официални гости бяха Ахмед Хасанов - заместник главен мюфтия, д-р Осман Ибрахимов - преподавател в Духовно училище „Нювваб“ в град Шумен, и Рамазан Озчелик – гост-имам от Република Турция.

Заседанието беше открито с четене на Коран от гост-имама Рамазан Озчелик.

Районният мюфтия на Търговище Назиф Расимов приветства гостите и имамите с добре дошли и поднесе своите благодарности към представителите на Главно мюфтийство за организирането на тези семинари.

В рамките на семинарната програма д-р Осман Ибрахимов подчерта важността на религиозното обучение, а Нутфи Нутфиев, който е експерт към Отдел „Иршад“ в търговищкото мюфтийство и районен координатор на местните летни коран-курсове, запозна колегите си с изискванията и мерките за безопасност, които трябва да се съблюдават при провеждането на курсовете по Коран през настоящия летен сезон.

Заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов в своето изказване приветства имамите и подчерта важността на коран-курсовете за бъдещето на мюсюлманската общност в България. Той изтъкна също, че няма как да се спре моралната деградация в обществото и особено при подрастващите, без да се обучават и прилагат религиозните и общочовешки ценности.

Мероприятието беше закрито с обща дуа.