Комисията по социални дейности към Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) проведе поредното си работно заседание. То се състоя виртуално на 23 юни (вторник) 2020 година под председателството на заместник главния мюфтия, ресорен по социалните дейности, Бирали Мюмюн и с участието на членовете Айдън Мохамед, Неджми Дъбов, Месут Мехмедов, Мустафа Избищали и Акиф Акифов, районни мюфтии съответно на Благоевград, Смолян, Шумен, София и Сливен. На работната среща присъстваше и експертът от Отдел „Социален“ към Главно мюфтийство Джефер Исов.

Дневният ред на заседанието включваше анализ на поставените на предходното заседание задачи, както и преглед на резултатите от проведената социална кампания на Главно мюфтийство по време на месец Рамазан 2020.

Участниците в работната среща разгледаха новопостъпилите заявления за подпомагане на сираци, както и тези за отпускане на еднократни парични помощи на нуждаещи се. Одобрени бяха две лица за  получаване на помощ от 300.00 лв. за всяко, предложени от две различни районни мюфтийства у нас. 

„Всички новопостъпили общо 21 предложения за подпомагане на сираци бяха приети, с което към момента окончателният брой на подпомаганите сираци достигна 372.“ – коментира за Grandmufti.bg след заседанието Джефер Исов от Отдел „Социален“. Той попълни още, че комисията е взела решение и за отпускане на еднократна помощ в размер на 100.00 лв. за всички подпомагани от Мюсюлманско изповедание  сираци  с цел да покрият част от разходите си по повод началото на новата учебна 2020/2021 година. Тази допълнителна финансова помощ ще им бъде изплатена заедно със средствата за третото тримесечие на 2020 година, като районните мюфтии ще бъдат известени за това.

Заседателите обсъдиха и въпроси около предстоящата кампания на Главно мюфтийство за Курбан Байрам. В тази връзка беше взето решение за актуализиране цената за един брой едър рогат добитък – съответно от 850 евро на 900 евро.

След изчерпването на дневния ред заседанието на Комисията по социални дейности беше закрито, като се очаква следващото да бъде проведено в края на месец август тази година.

 

Автор: Л. Чаушева