Поздравът „Селям“ и начините за поздравяване

 

Думата „селям“ в арабския език означава „мир, здраве, спасение“ и битува още от времето на първия пейгамбер Адем /а.с./: „Когато Аллах сътвори Адем му, повели: „Иди и поздрави тези меляикета, които седят и чуй как ще отвърнат на поздрава ти. Защото твоят и на децата ти поздрава ще бъде тъй!“ Тогава Адем /а.с./ отиде и поздрави меляикетата с думите: „Есселяму-алейкум!“ Меляикетата му отвърнаха: „Есселяму алейке ве рахметуллах!“ като към неговия поздрав прибавиха още и „рахметуллах“. Думата „селям“ същевременно е едно от имената на Аллах. / Хашр, 23/, както и името на дженнета „Аллах призовава към дома на мира (дар-у-с-селям) и насочва когото пожелае по правия път“. (Юнус, 25)

Наред с различните значения на словото „селям“в Коран-и керим има значение и поздрава, който хората обменят помежду си, поздрава на меляикетата към хората и поздрава между обитателите на дженнета. Когато някой ви поздрави, трябва да отговорите по същия начин или по още по-добрия начин.

В Коран-и керим Аллах повелява: „и щом ви поздравят, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия! Аллах за всяко нещо държи сметка!“ (Ниса, 86) Когато влизате в чужд дом, Аллах повелява да се иска разрешение и да се пристъпи с поздрав: „О, вярващи, не влизайте в домове, освен в собствените си, докато не поискате разрешение и не поздравите обитателите им! За вас това е най-доброто, за да се поучите!“ (Нур, 27) Отново Аллах Teaля препоръчва, когато се влиза в домовете да пожелавате: „И щом влезете в домове, поздравете се взаимно с поздрав от Аллах - благословен, мил. Така Аллах ви обяснява знаменията, за да проумеете“(Нур, 61) От своя страна Пейгамбера ни в един от своите хадиси изтъква, че поздравът има различни форми и че всеки поздрав извиква различни отговори. Тук привеждам следния пример: „Някакъв мъж дошъл при Пейгамбера ни и казал: „Есселяму алейкум!“След като

Пейгамбера ни отвърнал по същия начин на поздрава му, човекът седнал. Тогава Пейгамбера ни рекъл: „Спечели десет севаба!“Подир малко дошъл друг човек и поздравил: „Ессаляму алейкум ве

рахметуллах!“Пейгамбера ни отвърнал по същия начин на поздрава му. Човекът също седнал на мястото си. Тогава Пейгамбера ни казал: „Той спечели двайсет севаба!“По-късно пристигнал още някакъв мъж и поздравил: „Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве берекятух!“Пейгамбера ни отвърнал по същия начин на неговия поздрав. Човекът седнал. Пейгамбера ни рекъл: „Той спечели трийсет севаба!“/Ебу Давуд, Едеб/.

Да се поздравява, когато се влиза и излиза от местата, където се намират мюсюлмани. Расулюллах е повелил: „Когато някой от вас дойде на събрание и когато напуска, нека да отдава поздрав, защото първият поздрав не е по-достоен от втория. Когато срещнете немюсюлмани, изчакайте първи те да отдадат поздрав и вие кажете „Алейкум!“ Расулюллах повелява: „Не поздравявайте първо вие представителите на християните и евреите». А когато ви поздравят членовете на ехл-и китаб общност с книга, кажете им само: „Ве алейкум!“

Там, където се намират мюсюлмани, независимо дали ги познавате или не, поздравете ги, за да разпространите поздрава в обществото. Както ни съобщава Абдуллах б.Амр б. ел-Ас при Расулюллах дошъл един човек и попитал: „Кой от повелите на исляма е по-добър?“ Расулюллах повелил: „Да го нахраниш, да поздравиш човека, независимо от това дали го познаваш или не!»

В един друг свещен хадис Расулюллах повелява: „О, хора! Разпространявайте поздрава. Хранете гладните, поддържайте връзките и отношенията с роднините си. Докато другите спят, вие кланяйте намазите си, за да можете здрави и читави да попаднете в дженнета!»