Качествата на умерената общност (уммет)

Всемогъщият ни Господар в Свещения Коран повелява: „И така ви сторихме общност по средата – за да сте свидете¬ли за хората и Пратеника да е свидетел за вас.“ (ел-Бакара, 2: 143)
Според това, което се разбира от айета, Аллах Теаля възлага значителни отговорности на ислямската общност.
Една от най-важните от тях е да бъде „Умметен васатан“, което ще рече, да е по-добра, по-справедлива, поуравновесена, умерена и устойчива по правия път. А обратното на това е да бъде прекомерна и нехайна.
Извършването на повече от това, което се изисква, е прекомерност, а на по-малко от изисканото е небрежност. Прекомерността (ифрат) и нехайството (тефрит) са неприемливи и нежелани в нашата религия. Разумното и приетото поведение е умереността във всички начинания.
След като и ние сме част от тази умерена общност, то тогава би трябвало да не прекаляваме във вярата и ибадетите, да сме умерени във всичко, което вършим за този и отвъдния свят.
Следователно, не бива да пренебрегваме нито този свят за сметка на отвъдния, нито пък отвъдния – за този. Както се страхуваме от наказанието на Аллах, така не трябва да губим и надежда от Неговата безкрайна милост. И както не прекаляваме с нашите разходи и не разпиляваме, също така не бива да проявяваме скъперничество относно даренията за благотворителни цели.
Добре е да сме далеч от крайностите в нашето общуване и поведение; винаги да се замисляме къде, кога и как да се отнасяме, да не изпадаме в екстремни действия и отношения, за които по-късно да съжаляваме. Да говорим винаги истината там, където е необходимо, и да мълчим, където трябва.
Както избягваме прахосничеството при хранене и пиене, така да внимаваме и да ценим времето си.
В един от айетите на Свещения Коран прахосниците са споменати като братя на шейтана, а в сура Аср се споменава, че тези, които не използват ползотворно времето си, ще претърпят големи загуби и разочарования както на този свят, така и в отвъдния.
Трябва да внимаваме с облеклото и дрехите си; да страним от скъпите и луксозни неща и по същия начин да сме далеч от облеклата, които вредят на ибадетите ни и не прилягат на същността ни.
Най-добрите сред всички дела са умерените. И прекомерността и нехайството са от нежеланите ситуации. Пратеника на Аллах (с.а.с.) никога не одобрявал крайностите и ни е предупредил:
„Внимавайте от прекомерността в религията, защото народите преди вас бяха погубени от прекомерността им в религията.“ (Ахмед ибн Ханбел)


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.