Младежта - утрешният ни ден


Какво представлява младият човек и какво е младостта? За млад се смята онзи който е пораснал, но все още не е достигнал зрялост. Дали младостта е времето, когато желанията и насладите се изпитват в неограничено количество? Или е времето, в което човек се посвещава на борба за един живот в името на истината и правдата? Коя е жадуваната младост?
Знай, млади приятелю, че младеж е онзи, който вярва в Аллах и е готов на саможертва в името на тази вяра. А жадуваната младеж са онези, които в най-мрачните дни потвърждават Пратеника на Аллах и застават зад него против невярващите, които проявяват милост едни спрямо други, свеждат чела до земи и желаят милостта и благоволението на Аллах, а белега по лицата им е от седждетата, чиито брой непрестанно расте и са непоклонни към невярващите. Това са тези от всяка възраст, които вярват в Аллах и им обещано опрощение и голяма награда. (ел-Фетх, 48: 29)
Ти си Исмаил от рода на Ибрахим. Щом като е така, тури един камък в градежа. Нека заедно с баща си и ти да допринесеш за издигането му. И когато дойде мига да бъдеш пожертван, предай се и кажи: “О, татко мой, прави, каквото ти е повелено! Ще откриеш, ако Аллах е пожелал, че съм от търпеливите.” (ес-Саффат, 37: 102)
Ти си Юсуф, от рода на Якуб! Бори се срещу онези, които изпаднаха в плен на собствените си желания и кажи: “Я Рабби, предпочитам затвора пред онова, към което ме подканят. И ако не отклониш от мен тяхното коварство, ще се увлека по тях и ще съм от безразсъдните.” (Юсуф, 12: 33)  Моли се, когато вратите се затварят и когато ризата ти се разкъсва откъм гърба. Дано пред
теб да се разтварят врати те на рая! Ти си Муса, изправен пред Фараона! Щом като е така, не стой по вече, хванете се ръка за ръка с брат си и се изправете пред Фараона.
И както Всевишния ни учи: „И му говорете с благи слова, за да си припомни или да се побои!“ (Та-ха, 20: 44)
И когато настъпи денят удряй с жезъла по морето, за да се разтворят пътищата. „Аллах е с вас…“ (Та-ха, 20: 46) Ти си един от заветите на мъдрия Локман. Щом е така: „Бъди признателен на Мен и на родителите си! Всяко твое дело, дори да е с тежест на синапено зърно, и то да е в скала, или да е на небесата или на земята, Аллах ще го покаже. О, синко, кланяй намаза и повелявай одобряването и възбранявай отреченето и бъди търпелив към онова, което те сполети! Това е от решителните дела!“ И не криви лице пред хората, и не върви по земята с високомерие! Аллах не обича никой горделивец, самохвалец. И бъди умерен в своята походка, и снижавай своя глас! Най-противният от гласовете е магарешкият глас!“ (Лукман, 31:14, 16-19)
Ти си Мерйем в храма, паметник на честността. Ти си вдъхновение за молитвата на Зекерия, благовестието на Всевишния. Ти си достойния, чистия и праведния Яхя, потвърдил словото на
Аллах, че Иса е истина. Вече знаеш кой си, как се казваш и на кое бъдеще принадлежиш! Щом като е така, стани, изправи се и след сутрешния намаз поеми по новия си път на истината и правдата. Отвори дома си като Еркам. Бъди като Мусаб – учител в Медина, знаменосец в Ухуд; бъди жертва, подир която заплака дори Пратеника. С вяра в сърцето, с Корана в ръка, предвождан от Пейгамбера ни, тръгни... Върви с последователите на Мухаммед!..
Елате, за да можем на въпроса: „Къде и как прекара живота си?“ да отговорим: „Моят дом е джамията!“ да станем младежи, израснали в служене на своя Създател, за да заслужим сянката на Аллах в деня, в който няма да има никакви сенки!