Подходящи времена и места за правене на Дуа

„И рече вашият Господар: “Зовете Ме, и Аз ще ви откликна!” (Гафир, 40: 60)

Заедно с това ние трябва да знаем, че за правенето на дуа има места и времена по-превъзходни и подходящи от останалите, които голяма част от нас пренебрегваме. Затова ще ви насоча вниманието към част от тях:
                                                                                                                Първата от тях е нощта Кадир
За нея Аллах Теаля казва: „Нощта Кадир е по-превъзходна от хиляда месеца.” (ел- Кадр, 97: 3)
Айше (р.анха) казала на Пейгамбера (с.а.с.): „О, Пратенико на Аллах! Каква дуа да правя в нощта Кадир?” Той й рекъл: “Кажи: “О, мой Аллах.! Ти си Милостив и обичаш милостта, затова се смили над мен!”
                                                                                                                         Деня Арефе
Пейгамберът (с.а.с.) казва, че “Най-превъзходната дуа е направената в деня Арефе.” (Тирмизи)
Денонощието на джумата
В тази връзка Пейгамберът (с.а.с.) казва: “В джумата (петъка) има час, в който, ако мюсюлманинът се намира в намаз и прави дуа на Аллах Теаля за добро, ще му бъде приета.” (Муслим)
                                                                                                                      Месец рамазан
Пейгамберът (с.а.с.) казва: “На трима (от хората) дуата не се отхвърля: (единият от тях е) говеещият - докато разговее...” (Тирмизи)
                                                                                                     През третата част на нощ, когато хората спят
Пейгамберът (с.а.с.) казва: “През нощта има час, в който ако човек - мюсюлманин, прави дуа на Аллах за добро в земния и отвъдния свят, тя ще му бъде приета. И това е за всяка нощ.” (Муслим)
Расулюллаах (с.а.с.) също ни известява следното: “Всяка нощ, когато последната й третина отминава, Аллах Теаля слиза до земното небе и казва: ,Дой Ми прави дуа, за да му я приема.?” (Муслим)
                                                                                 Времето между езана и икамета е също от ценните времена за правене на дуа
Пейгамберът (с.а.с.) казва: “Дуата, направена във времето между езана и икамета, не се от-хвърля.” (Тирмизи)
                                                                                                                     След фарз намаз.
Пейгамберът (с.а.с.) бил запитан: „Кога дуата се приема?” И той отговорил: “В последната част от нощта и след фарз намаз.” (Тирмизи)
                                                                                                               В положение на седжде
По този повод Пейгамберът (с.а.с.) казва: “Рабът е най-близо до Господаря си, когато е на седжде, затова правете повече дуа (когато сте на седжде)!”(Муслим)
                                                                                       След четене или хатим (цялостно прочитане) на Корана.
Расулюллах (с.а.с.) казва, че: “Който чете Корана, нека да търси награда за това от Аллах! Защото ще дойдат народи, които ще четат Корана и ще търсят възнаграждение от хора¬та за четенето.” (Тирмизи)
                                                                                    Когато джемаатът каже „Амин!” след имама в края на „Фатиха”.
Пейгамберът (с.а.с.) казва: “Когато имамът каже: „Амин!” и вие кажете: ,Амин!” Защото чийто „Амин.!” съвпадне с „Амин”а на меляикетата, ще му се опростят предишните грехове.” (Муслим)
Когато се постоянства в правенето на дуа - в леки и трудни моменти.
Пейгамберът (с.а.с.) казва:
“Който иска да му бъде приета дуата в трудности, нека да прави дуа, когато е в доволство!” (Тирмизи)
Молим Аллах Теаля да се възползваме от тези възможности за правенето на дуа! И нека често да правим дуа, казвайки: „О, мой Аллах! Въздай ни добрина в земния живот и добрина в отвъдния! И опази ни от мъчението на огъня!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.