Проведе се работна среща с имамите от Районно мюфтийство - Сливен

Събрание с имамите от Районно мюфтийство – Сливен се проведе на 20.11. (четвъртък).
Дневният ред на срещата включваше анализ на изминали събития и дейността на имамите, както и дискутиране на предстоящи събития като "Седмица на сираците", абонамента кампания 2015 за списание „Мюсюлмани”.
 Бяха обсъдени и други въпроси от дневния ред.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.