Нашите деца и изучаването на Корана 

Несъмнено, едно от най-значимите и важни неща, с които ни е дарил Аллах са нашите деца. Децата ни се поверяват чисти и невинни. Отоговорността за тях е наша. Важна e ролята на семейството, за тяхното физическо и духовно развитие. 

Първото училище на детето е бащиният дом и майчината ръка. Детето придобива мюсюл¬манската си самоличност в семейното огнище, семейното училище. Там се учат да споменават името на Аллах, основата на религията - келиме-и тевхид - «Ля иляхе илляллах», абдеста, намаза, говеенето през месец Рамазан. А главните учители на това «учебно заведение» са майката и бащата. За децата, които сутрин, събуждайки се виждат майка си върху молитвеното килим¬че, а баща си тръгнал на работа за честна печалба, тези родители са модел за пример. 

Като родители трябва да пращаме децата си на Коран курсовете, където ще надграждат изученото от семействата си и така ще осъзнаят религиозните и куртурните ни ценности. През лятото, ваканциите и почивните дни децата ни да се запознаят с джамията. Там заедно да застанем на рукю и седжде. Да бъдат полезни на себе си, на майките и бащите си, за селото и града, в който живеят и за цялото човечество. Да бъдат предани на родината си. 

Да не забравяме, че да бъдеш родител не означава само да подпомагаш детето си материално. На първо място родителят е длъжен да даде добро образование и възпитание на детето си, това е негово задължение. Едно от най-важните задължения на родителите е да възпитат у детето си ислямски морал, за да може детето да бъде защитено от опасностите на земята и отвъдния свят. Децата, израснали с този морал, са гарант за едно мирно бъдеще за човечеството, за щастливи дни на родителите си. Поради тази причина Мухаммед (с.а.с) е казал: «При възпитанието на децата си внимавайте за тези три неща: Обич към Пратеника на Аллах, обич към неговото семейство (ехл-и бейт), учение за Корана и възпитание по Корана. Защото хафъзите в съдния ден, когато не ще има сянка никъде, ще са заедно с пратениците и праведните под сянката (на Аллах).» (Фейзул Кадир) 

«Онези, които четат Книгата на Аллах и изпълняват намаза, и дават скришом и явно от онова, което им дарихме, наистина се на¬дяват на търговия, която не ще пропадне.» (сура Фатир, 35: 29) Този айет ясно говори за важността и ползата от изучаването и разбирането на Корана. 

Един човек щом си отиде от този свят, книгата на неговите дела се затваря. На тези трима обаче книгата не се затваря и писането на севаб продължава. Този, който е оставил садака-и джарие, тоест нещо, което продължава и след неговата смърт. Ученият, който е предоставил знанието си на хората. И този, който е възпитал дете, което ще се моли след него.» (Муслим)