Висшият мюсюлмански съвет e отражение на вярата в единния Аллах

“Висшият мюсюлмански съвет е отражение на вярата в единния Аллах, изразява единството на мюсюлманската общност в България и изпълнява повелите Му в 38-и айет на сура Шура и 159-и айет на сура Ал-и Имран, които гласят: И те са онези, които откликват на своя Господар и изпълняват намаза, и по делата се съвещават помежду си, и раздават от онова, което им даваме за препитание”, каза и.д. председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат С. Ахмед на педовната Национална мюсюлманска конференция в неделя. Пред най-висшия форум на мюсюлманите той изнесе доклад за дейността на Висшият мюсюлмански съвет (ВМС) за периода 2011-2016 г.

Висшият мюсюлмански съвет е централният колективен ръководен орган на Мюсюлманското изповедание, чийто състав и председател се избират на Национална мюсюлманска конференция. Поради това Висшият мюсюлмански съвет се отчита на Конфернцията.

„Основна задача на Висшия мюсюлмански съвет е да начертае насоките за развитието на Мюсюлманското изповедание и да регламентира базата са осъществяването им. Също така съветът е колективното тяло на изповеданието, което е отговорно да изразява гласа и да отстоява правата на мюсюлманите в страната ни”, посочи председателя.

По думите му за изпълнение на тази отговорност в рамките на правомощията, дадени от Устава на Мюсюлманско изповедание, Висшият мюсюлмански съвет е приел 729 решения по време на заседанията си, които особено през последната година се провеждат всеки месец, а понякога и по-често.

Съветът е приел редица наредби - „Вътрешни правила“ – за организация на деловодната дейност и общия административен документооборот, за набиране и приемане на дарения, за набиране и реализиране на бюджетни средства и други.

„Важен момент в дейността на Висшия мюсюлмански съвет е сплотяването на мюсюлманската общност в България и даване на пример за развиване на толерантно поведение и мирно съжителство вътре в общността и извън нея”, подчерта и.д. председател на ВМС Ведат С. Ахмед, който на Конференцията бе преизбран на поста а пълно мнозинство.

МАНДАТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВМС ЗА ПЕРИОДА 2011-2016


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.