Д-р Исмаил Джамбазов: Националната мюсюлманска конференция е плод на демокрацията в нашата страна

 

„Драги делегати и гости, с благоволението на Аллах Теаля откривам редовната Национална мюсюлманска конференция на българските мюсюлмани с пожелание за ползотворна работа. В мандата на това ръководство на Мюсюлманското изповедание през 2010 година чествахме 100 годишнината от създаването на Главно мюфтийство. В 105 годишния живот и дейност на Главното мюфтийство през свещеното му кресло са преминали 14 български мюсюлмански духовници”, каза д-р Исмаил Джамбазов във приведственото си слово пред делегатите и гостите на редовната Национална мюсюлманска конференция провела се на 24 януари т.г. в зала 1 на Национални дворец на културата, в София.

По думите му сред главните мюфтии е имало забележителни личности като Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди – учредител на Главното мюфтийство и първият главен мюфтия на Българското Царство; Сюлейман Фаик ефенди – основател на Медресетю-н-Нювваб; Хюсеин Хюсню ефенди, който откри висшия отдел на Нювваба; Осман Акиф ефенди, който оглавяваше цели 17 години Главното мюфтийство в Народна Република България.

„Аз съм убеден, че духовете на преселилите се в другия свят главни мюфтии се намират между нас и не по-малко от нас се радват на тази представителна конференция”, посочи още д-р Джамбазов. Според него Национална мюсюлманска конференция, която е върховният орган на Мюсюлманското изповедание в Република България, е ново явление в живота на българските мюсюлмани. Тя е плод на демокрацията в нашата страна. Първата Национална мюсюлманска конференция се провела на 18 април 1991 година в  София за обсъждане и приемане на нов устав на ислямското изповедание, който да отрази и да отговаря  на новите условия на демократичния живот в България.

„Първата Национална мюсюлманска конференция за избор на главен мюфтия се проведе на 19 септември 1991 година и по-най-демократичен начин избра за главен мюфтия студента в Ислямския институт господин Фикри Салих ефенди”, припомни доайена сред делегатите на РНМК.

Той каза още, че през годините на демокрацията главните мюфтии Фикри Салих, Селим Мехмед и Мустафа Хаджи ефендилер бяха избрани по демократичен начин от национални мюсюлмански конференции. Всеки от тях в различна степен имал принос в развитието на мюфтийската система в България.

Джамбазов посочи, че на настоящата конференция, Главното мюфтийство ще отчете своята дейност през последния пет годишен мандат. От статията на г-н Мустафа Хаджи в последния брой на списание Мюсюлмани, личало, че младият, динамичен екип на Главно мюфтийство положило големи усилия за усъвършенстването на административно-организационното ръководство на духовния живот на мюсюлманите, за издигане нивото на мюсюлманската просвета и образование, за завоюване и правилно стопанисване на вакъфските имоти.

„Успехите са очевидни. Но не са достатъчни. Има редица пропуски и слабости”, каза още Джамбазов и отсече, че основната задача на новото ръководство, което ще избере Конференцията, трябва да бъде внимателно проучване на натрупания опит през изминалите 26 години и въз основа на него да реорганизира и да реформира своята дейност като повиши мястото и ролята на районните мюфтийства, да подобри качеството на имамския състав, да издигне на по-високо равнище ислямската просвета и образование и по-активно да се бори за възстановяване собствеността на спорното вакъфско имущество.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.