Главния мюфтия: Религията се открои като неотменим фактор в цивилизационния път на човешкия род

„На фона на международните събития религията се открои като неотменим фактор в цивилизационния път на човешкия род. Със своята отдаденост във вярата мюсюлманите в страната поставиха ясна разграничителна линия между стремежите на възприелите крайно радикално поведение псевдомюсюлмани и носителите на автентичните религиозни ценности на исляма”, каза главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на редовната Национална мюсюлманска конференция в неделя. Религиозни лидер изнесе обстоятелствен отчетен доклад за дейността на Главно мюфтийство за периода 2011-2016 г.

По думите му, през последните пет години от вековната история на институцията били преодолени множество предизвикателства, благодарение на обединения подход на всички мюсюлмани. Единството се откроило като предпоставка и катализатор за бъдещи успехи, а вярата във водещата сила.

„Религията е силен идентификационен маркер, формиращ своеобразна култура. Автентичната религиозна култура е елемент от психологическото, социалното и икономическото устройство, основано върху ценностна система, създадена от съществуващите в определено време възприятия на човешките индивиди за принадлежност и идентичност”, посочи главния мюфтия.

Според него този фактор, от една страна, осигурява проявлението на постоянните компоненти в рамките на даден процес, а от друга страна, играе ролята на двигател, който задейства потенциалните компоненти. Обществата с изграден религиозно-културен облик притежават силно развито – основано на пространствено-времеви възприятия – чувство за самоличност и принадлежност, което им помага да задействат психологическите, социалните и икономическите фактори, необходими за нови и нови съзидателни стратегически инициативи.

Главния мюфтия отчете ръст на имамите с трудови възнаграждения от 21%, 263% ръст във бюджета на институцията благодарение на по-дисциплинираното стопанисване на вакъвските имоти, широкоаспектна социална дейност, която осъществява проекти за над 1 милион лева годишно и др.

Дейността, отчетена в този доклад, показваща развитието и постиженията на Мюсюлманско изповедание през последните 5 години, е пряк резултат от обединените усилия на целия експертен, духовен и общностен ресурс на мюсюлманската общност'', подчерта д-р Мустафа Хаджи.

В заключение единодушно преизбрания духовен лидер на мюсюлманите в страната  открои няколко важни предпоставки, които имат ресурса да генерират бъдещия просперитет и стабилно развитие на Мюсюлманско изповедание, респективно на мюсюлманската общност (уммет), в Република България: наличието на висококомпетентен кадрови ресурс, който да води делата на мюсюлманите напред и нагоре; разработването на съвременни и устойчиви управленски механизми за ефективно и прозрачно управление в услуга на хората. силно и непоколебимо доверие от страна на мюсюлманите, подкрепено с активно участие в делата, гарантиращи тяхната свобода на убеждение и вяра във Всевишния.

МАНДАТЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2011–2016 Г.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.