Посещения на болни

 

Всеки човек може да се разболее. Единствено на Аллах Теаля е известно кой кога и от какво ще се разболее.
Наш дълг е когато се появи болестта да положим усилия за излекуването му и още по-важното е в тези дни на тягост и притеснения да проявим търпение и да благодарим на Аллах. Нека да приемем болестта и неразположението ни като своеобразно изпитание за нас, а мисълта как ще издържим на това изпитание да бъде основна цел на характера ни. В тази връзка налага се да си припомним и нашия много важен братски дълг като посещенията на болни и болници. Защото нашият Пейгамбер (с.а.с.) е изтъквал, че посещението на болен е едно от основните задължения на вярващите към своите събратя вярващи. Нашият Пейгамбер освен че посещавал болните мюсюлмани, но посещавал и немюсюлманите. Освен това със словата, които той е изрекъл: „Който посети един болен, той ще получи Аллаховата благодат.” (Тергиб) е изтъквал, че посещението на болен ще послужи като повод да заслужи благодатта на Аллах. В един друг хадис той повелява следното: „Когато посетиш болен, поискай да се помоли за теб, защото неговата молитва е като молитвата на меляикетата.” (Ибн Мадже)
В тази връзка трябва да знаем, че на посещенията на болници се придават още по-голямо значение. Защото болен, който лежи в болница психологически изпитва по-голяма загриженост и интерес. Онези от тях, които живеят в различни общества, особено когато възрастта им е напреднала, най-малко поради неумението си да се изразят, могат да се почувстват самотни и изолирани. Тази самота може да се намали макар и от части с посещенията на роднините, приятелите и хората от джемаата. Защото основната цел при посещенията на болен е той да бъде утешаван, да му се вдъхне надежда и да му се внуши, че не е сам. Всеки болен, макар че може да владее езика, все пак изпитва необходимост от някой близък човек или приятел, който да го утешава.
Впрочем нашият Пейгамбер (с.а.с.) в един от своите свещени хадиси повелява следното: „Когато влезете при някой болен, пожелайте му здраве и дълъг живот, с което да го успокоите. Защото този начин ще му подейства приятно на душата.” (Тирмизи)
Ето защо нашето общество трябва да действа по определен план и програма и ако е необходимо да се установят контакти с ръководствата на болниците, за да може да се посрещат тези потребности в болниците според традициите и изискванията на мюсюлманите.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.