Правила при хранене

Задължително е да се отправя благодарност и признателност към Аллах Теаля - Дарителя на храната и водата. От признателността към Него Субханеху ве Теаля е да Му се изказва благодарност, да се спазват и прилагат правилата относно хранене и пиене. Правилата, които трябва да се спазват при хранене не са никак малко, и са разделени на групи, правила преди хранене, по време на хранене и след нахранване.

Правилата преди хранене са следните:

1.Измиването на ръцете преди ядене. Пейгамберинът (с.а.с.) казва:

“Берекета на храната е в измиване на ръцете преди и след ядене.” (Ебу Давуд)

2. Казването на: “Бисмиллях.”

Амр ибн ебу Селеме (р.а.) казва:”Бях в стаята на Пратеника (с.а.с.) и с ръката си вземах храна от всички краища на тавата, а той ми каза: “О, младежо! Кажи: ”Бисмиллях”, яж с дясната си ръка и от (храната), която е пред теб.” (Муслим)

Ен-Невеви (рахимехуллах) казва, че: ”Най-добре е да се казва: ”Бисмилляхиррахманиррахим”, но е достатъчно и се спазва сюннета ако се каже само ”Бисмиллях”.” Ако преди хранене човек забрави да каже “Бисмиллях” казва когато си спомни: ”Бисмиллях фи еввелихи ве ахирихи.”-“Бисмилляхи за началото и края”. Пейгамберинът (с.а.с.) казва: “Всеки от вас преди хранене да спомене името на Аллах Теаля. Ако пък в началото забрави да спомене името на Аллах Теаля, да каже (когато си спомни по време на хранене): ”Бисмиллях фи евелихи ве ахирихи.” (Ебу Давуд)

С казване на “Бисмиллях”, човек прогонва шейтана да не яде от храната му. Пейгамбера (с.а.с.) казва: “Човек когато влиза в къщата си и спомене името на Аллах Теаля и при храненето, шейтанинът казва на неговите сподвижници: За вас тук няма пребиваване и прехрана…”. (Муслим)

3. Груповото хранене. Това е причина за сплотяване сърцата на хората. В него  има берекет и човек се насища с малко храна, както и в изричането на “Бисмиллях”. Сподвижниците на Мухаммед (с.а.с.) казали: ”О, Пратенико на Аллах! Храним се, а не се насищаме! А той им рекъл:

“Може би се храните поотделно!” Те казали: Да! Тогава той им рекъл: “За да има берекет в храната ви, хранете се групово и споменавайте името на Аллах.” (Муслим)

Правилата по време на хранене са следните:

1. Храненето с дясната ръка. Пратеникът (с.а.с.) заповядва, човек да се храни с дясната си ръка. В следния хадис, той (с.а.с.) казал на Амр ибн Ебу Селеме: “О, младежо! Кажи: ”Бисмиллях”, яж с дясната си ръка и от (храната), която е пред теб.” (Муслим)

Този хадис показва, че храненето с дясната ръка е задължително и не трябва да се пренебрегва. Дори онзи, който се храни или пие с лявата си ръка се оприличава с шейтана в делата си. Пратеника (с.а.с.) казва: “Когато един от вас се храни или пие да е с дясната си ръка, защото шейтанинът се храни и пие с лявата си ръка.”

На мюсюлманите ни е заповядано да не следваме пътя на шейтана, защото той кара неговите последователи да изоставят ваджипите, суннетите и ги подбужда да вършат мекруха и харама. В следният хадис забраната за това е категорична.

Пейгамберинът (с.а.с.) казва: “Не се хранете с лявата си ръка защото шейтанинът се храни с лявата си ръка.” (Бухари) Всички тези хадиси ни показват, че храненето с лявата ръка е харам. Но ако по извинителна причина човек не може да се храни с дясната си ръка, тогава на него се позволя да се храни с лявата. Аллах Теаля казва: „Затова бойте се от Аллах, колкото ви е по силите…“ (Тегаабун: 16)

Пратеника (с.а.с.) рекъл на един човек, който се хранел при него с лявата си ръка: “Храни се с дясната ръка!”Човекът казал: “Не мога.” Тогава Пратеникът (с.а.с.) казал:”Дано да не можеш!”На този човек нищо не му пречело да се храни с дясната ръка, освен високомерието.

След това той никога повече не можал да дигне ръката си към устата.” /Муслим./ Ако храненето с лявата ръка бе позволено, Пейгамберинът (с.а.с.) нямаше да прокълне този човек.

2. Мюсюлманинът да се храни от храната, която е пред него. Пратеникът (с.а.с.) казва:

“Споменавайте името на Аллах и всеки човек да се храни от храната, която е пред него.” (Бухари)

И казва: “Когато един от вас яде храна да не взема от средата на съда с храната, а да се храни от началото на тавата, защото берекета е там.” Ебу Давуд.

3. Мюсюлманинът да не се храни полегнал, легнал или по корем. Пейгамберинът (с.а.с.) никога не се е хранил при такова положение. Той (с.а.с.) казва: “Аз не се храня полегнал.” (Бухари)

Бащата на Салим (р.а.) казва: “Пейгамберът (с.а.с.) забрани, човек да се храни легнал по корем.” (Ебу Давуд)

4. При възможност мюсюлманинът да се храни направо с ръката, като използва трите си пръста - палецът, показалецът и средният. Кеаб ибни Малик (р.а.) казва: “Пратеникът (с.а.с.) се хранеше с три пръста.” (Муслим)

5. Мюсюлманинът да не порицава храната и да не се гнуси от нея. Ебу Хурейра казва:

“Пратеникът (с.а.с.) никога не е порицавал храна. Ако му харесваше ядеше го, а когато не му харесваше го оставаше.” (Бухари)

6. Ако мюсюлманинът изпусне залък от храната си, той трябва да го вземе почисти и изяде или да го даде на животно, без да го хвърля. Пратеникът (с.а.с.) казва: “Когато на някой

от вас падне залък от храната, да го вземе и почисти мърсотиите от него и да го изяде, без да го оставя на шейтанина.” (Муслим)

7. Мюсюлманинът да не подухва храната, когато е топла, а да изчака да изстине. Енес (р.а.) казва: “Пратеникът (с.а.с.) забрани, човек да подухва в съда с храна.” (Тирмизи)

8. Мюсюлманинът не трябва да преяжда. Пратеникът (с.а.с.) казва: “Невярващия се храни все едно има седем стомаха до преяждане, а вярващия се храни нормално.” (Тирмизи)


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.