Нововъведенията и суеверията

Ислямът, който е поставил необходимите принципи за решаването на евентуалните проблеми, които биха възникнали до съдния ден, още от самото начало се е борил с въвеждането на нововъведения и суеверия в религията, които са в разрез с нейната същност. Нещата, които не съществуват в основите на нашата религия и са в противоречие с Корана и сюннета, се наричат бидат (нововъведение).
С други думи, бидат (нововъведения) са всички практики и дела, които напълно противоречат на ясните коранични заповеди, сюннета на любимия ни Пейгамбер и общите възгледи на сахабе, табиун и ислямските учени.
Що се отнася до суеверията (хурафе), това са грешни вярвания, поведения и практики, които съзнателно или несъзнателно са вмъкнати в ислямската религия, но изцяло са в разрез с монотеизма и нямат никакви научни и логични основания.
В Свещения Коран Аллах е повелил: „И каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го! И бойте се от Аллах! Аллах е строг в наказанието.“ (ел-Хашр, 59: 7)
А любимият ни пратеник Мухаммед (с.а.с.) е казал: „Най-лошите неща са нововъведенията.“ (Муслим); „Всяко ново нещо е нововъведение.“ (Несаи); „Всяко нововъведение (вмъкнато в религията) е заблуда, а всяка заблуда води в огъня.“ (Ебу Давуд)
На много места в днешно време виждаме нововъведенията и суеверията, които противоречат на основните ислямски принципи, да се представят като част от ислямската религия. Като например коленето на курбан при тюрбетата; паленето на свещи и искането на помощ от тях; връзването на парчета плат и окачването на пари върху дървета и гробища; оставянето на бебешка количка пред джамия или в гробища с цел да им се роди дете; отиване на врачки и медиуми и вярване в това, което казват; изваждане на джинове; носене на синьо мънисто за предпазване от уроки; леене на куршун; правенето на татуировки; ръкопляскането при изнасянето и носенето на дженазе, и хвърлянето на цветя върху табута (ковчега) и много други нововъведения, които си нямат нищо общо с ученията на нашата свещена религия.
Вижда се, че тези действия и поведения са в пълно противоречие с ислямския монотеизъм и тевхид. Защото според нашата вяра исканията и дуата се отправят единствено към Аллах (дж.дж.). Само на Него се молим и само от Него очакваме помощ.
Само когато следваме пътя на Мухаммед (с.а.с.) и се вслушаме в посланията на Свещения Коран и неговия сюннет, тогава ще се спасим от попадането в подобни нововъведения и суеверия. Това, което ние сме длъжни да направим е да научим и задълбочаваме в смисъла на Свещения Коран, основите на ислямската религия и живота на Мухаммед (с.а.с.) и да ги приложим в нашия живот.
Според предание от имам Малик, Пратеника на Аллах е казал следното: „Оставям ви две неща. До¬като се придържате към тях, никога не ще се заблудите: Книгата на Аллах (Корана) и сюннета на Неговия Пратеник.“ (Муватта)


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.