Летните коран курсове

Великата ни Книга още от първите си айети ни повелява: „Чети в името на своя Създател, Който сътвори човека от съсирек! Чети! Твоят Създател е най-щедрия, Онзи, Който научи чрез калема, научи човека на онова, което не е знаел.“ (ел-Аляк, 96: 1-5) Тя е Книга за живота, която ни е изпратена да слушаме, да разбираме и да живеем по нея.
Коран-и Керим е най-верният указател, изпратен на човечеството, за да може да различи правдата от неправдата и настоява да се хванем здраво за въжето на Аллах. Аллах Теаля ни е изпратил като лек за притеснените ни души, като блясък за почистване на духовните утайки и ръководство за онези, които искат да се поучат и да се водят по нея. Благополучие са постигнали тези, които са пожелали да се поучат и да се водят по нея. Блазе на онези, които живеят в съгласие с нея и по нейните принципи.
Векове наред представителите на нашия народ се надпреварвали кой по-красиво ще я изпише, ще я наизусти и ще се възползва от безпримерното й послание. Ние от своя страна трябва да можем и да успяваме да я разбираме и прилагаме в нашия живот, да черпим от нея верни знания и чувства на любов и толерантност. Затова нашите хафъзи, учителите ни по Коран и всички от седем до седемдесет годишни, които искат да го научат, да го разбират и да го наизустят, изпитват щастие то на изкъпани от благодатния дъжд на Аллаховото откровение.
Когато учениците от училищата ще излязат във ваканция и ще настъпи сезона на двумесечните летни курсове за изучаване на Кора на. Ето защо ще бъде добре да изпращаме децата си на курсовете, които ще се организират при джамиите с оглед правилното оползотворяване на този отрязък от времето им. Нека по този начин да спомогнем те да се запознаят с Корана и джамията. Да ги подготвим за усвояване и укрепване на религиозната им култура, тъй като едно от задълженията на родителите е да дадат добро образование на децата си.
Впрочем любимият ни Пейгамбер в един от своите свещени хадиси повелява:
„Децата имат три права над родителите си: Да ги назоват с хубави имена след раждането им, да осигурят получаването на добро образование от тях и да ги оженят, когато им дойде времето.“

Нашите деца са дар за нас от нашия Аллах. Ако проявим необходимо то внимание към тях, в крайна сметка отново ще спечелим ние. Ето защо трябва да проявим разбиране и старание и да ги изпратим в летните курсове за изучаване на Корана, които се водят под вещото ръководство и наблюдение на мюфтийствата, където ще се запознаят по отблизо с религията ни, ще се научат да четат Коран-и Керим, ще получат необходимите им религиозни познания и ще израснат като хора, познаващи моралните и материалните ни ценности.
Привършвам днешното си хутбе с един свещен айет и превода на един свещен хадис: Аллах Теаля повелява:
„И знайте, че имотите и децата ви са изпитание и че при Аллах има огромна отплата!“
(ел-Енфал, 8: 28)
А любимият ни Пейгамбер повелява: „Най-добрият сред вас е онзи, който учи и обучава другите на Коран!“