СОДУ - НЮВВАБ

Мисията на ДУ „Нювваб” е да формира свободни, интелигентни, морални и инициативни личности, хора със самочувствие, способни да вземат решения, да поемат отговорност, да изразяват гласно своята гражданска позиция. Учениците да получат качествено европейско образование, за да се чувстват конкурентноспособни при кандидатстване в средно или висше училище или за работа.

С помощта на семейството и училището учениците да включат в ценностната си система духа на демократичните ценности; способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят; създадени умения за продължаващо учене през целия живот; усвояване и формиране на общочовешки ценности; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби

Всички участници в образователния процес – ученици, учители, родители – да се чувстват еднакво отговорни, ангажирани и значими субекти, свързани в система на актуални изисквания и адекватни очаквания.

Контакти:

Адрес: гр. Шумен, ул. “Г. С. Раковски” 36
тел.: (054) 800 299 и 800 301
e-mail: sodu_nuvvab@abv.bg
Web site: www.nuvvab.net

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.