ГРАДИНИТЕ НА ПРАВЕДНИЦИТЕ – 1 том.

 

Оригинално заглавие:(Риязу-с-салихин)

 

Автор: Имам Ен-Невеви

 

Превод:проф. Цветан Теофанов

 

Корица:Твърда

 

Цвят на корицата:Небесно-синя

 

Издателство: Главно мюфтийство

 

Година на издаване – 2013/ София

 

Второ издание

ISBN: 978-954-9880-13-7


Цена:12.00 лв.

 

 

Резюме:

Изминали са стотици години от смъртта на Мухаммед (с.а.с.), но времето не е в състояние да заличи неговата следа, защото неговите дела, слова и постъпки са пример за подражение на всеки човек.

         Не е възможно човек да намери утеха и спокойствие без да почерпи енергия от съкровищницата на Пратеника (с.а.с.), която се нарича суннет, а за да намери пътя към нея, е необходимо да погледнем към наследството, което Мухаммед (с.а.с.) ни е завещал и е стигнало до наши дни. Това са Свещения Коран и хадисите.

       Много хора четат Корана, но всеки, който иска да разбере пълноценно словото на Аллах Всемилостивия, е наясно, че това е възможно само и единствено чрез хадисите, тоест словата на Мухаммед (с.а.с.).

 

       Словата на Пратеника са тясно свързани с Корана и служат като доказателство в ислямското право. От тази гледна точка хадисите поясняват смисъла на някои айети и тълкуват повелите на Аллах, които са низпослани в резюме.
         От друга страна хадисите на Мухаммед (с.а.с.) ни напътстват при всяка постъпка, тъй като самият той е човек, който се е радвал и страдал като нас...