Курбан 2021

Какво означава фетва?

Фетва означава становище по теологичен или правен въпрос, базирайки се на източници на ислямското право. Лицето издаващо това становище се казва муфти. Фактът, че в Исляма няма централен орган (на световно ниво), който да издава фетва, теолози от различни краища по света се ангажират с подобна дейност. Принципно фетва се издава по въпроси, които не са ясно регламентирани в Корана и сюннета, като най-често биват засягани казуси породени от техническото развитие на науката. Муфти трябва да притежава определени знания и качества, а при издаването на фетва се съобразява с обстановката и обществото, в което се намира, но в никакъв случай издадената от него фетва не може да противоречи на Корана и сюннета. Фетва няма задължителен характер, което означава, че не е задължително издадената фетва да се прилага на практика, както и че друг теолог може да даде различна фетва от вече издадената такава. В различните епохи също може да се издава различна фетва.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.