Висшият ислямски институт - гр. София, Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" и Истанбулският университет "29 май" организират международна научна конференция по случай 100-годишнината от основаването на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен. 

Научният форум ще разгледа детайлно мястото на Духовното училище в просветната история, културния и обществения живот на мюсюлманите в България, както и влиянието му в и извън страната. 

Целта на конференцията е да бъдат представени идеи и решения за възпитателни и образователни проблеми на съвременната мюсюлманско-турска общност, както и такива от културно и социално естество.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В международната научна конференция могат да участват членове на академичната общност и изследователи от България и извън страната. 

Работните езици на научната конференция са български, турски, арабски и английски.

Резюметата и докладите, които ще бъдат представени, не трябва да бъдат изнесени или публикувани на друго място.

Резюметата на докладите не трябва да надвишават 250-300 думи. Необходимо е да бъдат придружени от попълнен формуляр за участие. 

На по-късен етап докладите трябва да бъдат изпратени по електронен път на адрес: nuvvab1922@gmail.com. 

Резюметата и докладите трябва да бъдат изготвени според критериите за цитиране по системата "Чикаго (www.chicagomanualofstyle.org).

 

Резюметата ще бъдат оценени от Научния съвет по следните критерии: 

- теми на научната конференция;

- академични изисквания;

- оригиналност. 

 

Одобрените резюмета ще бъдат обявени на 20 юни 2022 година. Времето за изнасяне на доклади на научната конференция ще бъде с продължителност 15 минути. Приема се, че научните дейци, които предадат своите резюмета и доклади на Организационния комитет на научната конференция, са съгласни с публикуването им. 

 

От участниците не се изисква такса за участие. Нощувките на участниците ще бъдат за сметка на организаторите.

 

СРОКОВЕ

Дата на обявяване: 15 март 2022 г.

Краен срок за изпращане на резюмета: 20 май 2022 г.

Потвърждение на приети резюмета: 20 юни 2022 г.

Краен срок за изпращане на окончателните доклади: 28 октомври 2022 г. 

Дата на научната конференция: 27-28 ноември 2022 г. 

 

Работните теми на научната конференция можете да видите тук.

Формуляр за участие в научната конференция можете да изтеглите от тук.

Онлайн формуляр за участие в научната конференция можете да попълните тук.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.