Районно мюфтийство - Варна, Мюсюлманско изповедание в Република България обявяват конкурс за длъжността секретар на Районното мюфтийство

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Образование и квалификация - средно или висше образование;

2. Други изисквания - да бъде български гражданин, да не е осъждан за умишлени престъпления, да е честен и благонадежден, да се ползва с авторитет в обществото;

3. Други умения - работа с компютър (Word, Excel, Internet); стенографски умения, владеене арабски, турски или английски език;

4. Личностни качества - толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

1. Осъществява техническото обслужване на прекия си ръководител като отговаря за кореспонденцията на Районното мюфтийство и води протоколи на проведените заседания.

2 . Осигурява изпълнението на разпорежданията на ръководителя;

3. Уведомява ръководителя за получени телефонни обаждания;

4. Съставя график за срещите на ръководителя и осигурява присъствието на поканените от него лица;

5. Осъществява телефонна или конферентна връзка между ръководителя и лицата, с които той желае да разговаря;

6. Представя за подпис на ръководителя документи;

7. Осигурява необходимата на ръководителя информация;

9. Следи за техническото състояние на използваната техника и при необходимост взема мерки за своевременното отстраняване на повредите;

10. Получава и предава на ръководителя адресираната до него кореспонденция;

11. Носи отговорност за качеството на извършваната работа;

12. Носи материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество;

13. Носи отговорност за техническото състояние на поверената му техника;

14. Носи отговорност за опазване на поверителната информация;

15. Носи отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

- Заявление в свободен текст за участие в конкурса; 

- Автобиография - C.V. - европейски формат;

- Свидетелство за съдимост;

- Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова, служебна или осигурителна книжка.

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: 

гр. Варна, ул. „Ангел Георгиев„ №25;

тел: 052/609917;

E-mail: rm.varna@grandmufti.bg; info@grandmufti.bg;

Срок: 05.03.2022 г., до 12.30 ч.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.