Декларация на Висшия мюсюлмански съвет на Мюсюлманско изповедание в Република България, приета на редовно заседание в София на 3 декември 2014 г.

Ние, членовете на Висшия мюсюлмански съвет, пряко избрани от представителите (делегатите) на мюсюлманската общност в Република България на проведената през февруари 2011 г. Национална мюсюлманска конференция и действащи в качеството си на централен колективен ръководен орган на Мюсюлманското изповедание в Република България, позовавайки се на правото за вероизповедание като основно, естествено и демократично човешко право, гарантирано от Конституцията на Република България, Законът за вероизповеданията, Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, Европейската конвенция за правата на човека, водени от чувството за обществена отговорност, социална справедливост и религиозна толерантност, полагайки всички необходими усилия за изграждането на авторитета на България пред Европа и света, с претенциите за най-дълбоко познаване на ислямската религия, заявяваме следното:
Силно сме обезпокоени от обстоятелството, че през последните месеци определени институции и средства за масова информация, използвайки някои акции, организирани в райони, населени от мюсюлмани, системно и целенасочено изопачават и подменят смисъла на основни постулати на  ислямската религия.
Недопустимо е засвидетелстването, че „Няма друг Бог освен Аллах и Мухаммед (с.а.с.) е Пратеник на Аллах”, което е основен маркер на религиозната идентичност, както и  първата от петте основи на ислямската религия, с която се встъпва в исляма, да бъде представяна като символ на терористична организация.  Фактът, че се злоупотребява с основни ислямски символи от страна на крайни екстремистки организации не дава право да се накърняват религиозните чувства и права на мюсюлманите.
Свидетели сме, че определени хора, представящи се за специалисти по исляма, политически среди и медии, също използват тези символи, като създават изкуствено напрежение между религиозните общности и вероизповеданията в страната и провокират страх в обществото.
Същевременно вярващите, в опита си да защитят своята религия и да изпълняват  основните си религиозни задължения, са обвинявани в екстремизъм и в симпатии към терористични организации. Така създалата се обстановка силно безпокои мюсюлманите и подкопава основите на традиционните добросъседски отношения.
Висшият мюсюлмански съвет, като има предвид интензивните процеси в международен аспект, призовава гражданското общество и държавните институции да съдействат за укрепването на толерантните взаимоотношения между гражданите, принадлежащи към различните вероизповедания.
Силно вярваме, че развитието и укрепването на религиозното образование и възпитание, чрез Коран курсовете, предметът"Религия" в държавните и общински училища,  средните духовни училища и Висшият ислямски институт, a не създаването на пречки ще допринесе до адекватното познание на ислямската религия. Припомняме, че разрешението за строеж на кампус на Висшия ислямски институт се отлага вече 15 години без основателен аргумент.  
Призоваваме  средствата за масова комуникация в изпълнение на своя дълг, да осъзнаят своята обществена отговорност при представянето на проблемите, свързани с ислямската религия и да не всяват излишна и необоснована паника в българската общественост. Функцията на държавните институции е да открие и оповести доколко битуващите в общественото пространство съмнения са основателни и налице ли са ясни и конкретни доказателства в тази насока.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.