Под председателството на главния мюфтия на мюсюлманите в Република България д-р Мустафа Хаджи на 19 май (вторник) 2020 година беше проведено заседание на Комисията по фетва към Висшия мюсюлмански съвет (ВМС).

 

Комисията заседава при следния дневен ред: 

 

1. Може ли зекят и садака – фитр да се дават за Фонд „Ислямско образование“?

2. Може ли да се пише никях чрез видеоконферентна връзка, при което  двете страни физически не са на едно и също място? 

 

Комисията след заседаване издаде следните фетви по горните въпроси:

 

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА № 13

 

 

Зекят и фитре (садака-и фитр) са право на бедните хора, изхождайки се от айета в Свещения Коран, който гласи:

„Милостинята зекят, бивайки задължение от Аллах, е единствено за бедните, за крайно нуждаещите се, за събиращите я, за хората с приобщени [към исляма] сърца, за [откуп на] робите, за длъжниците, за тези по пътя на Аллах, и за пътника [в неволя]. Аллах е Всезнаещ, Премъдър”.

(Сура „Ат-Теубе, 9:60)

При положение, че в населеното място на даден мюсюлманин, който трябва да дава зекят и фитре, има бедни хора, които не могат да посрещнат основните си нужди, най-добре е да се даде на тях. Ако няма такива, зекят и фитре може да се дават във фонд „Ислямско образование", като е необходимо отговорните за тези средства лица да ги изразходват съобразно 8-те групи, споменати в горепосочения айет.

 

Аллах знае най-добре!

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА № 14

 

Никях чрез конферентна връзка е джаиз и валиден при следните условия:

 

- Да се знае самоличността на двете страни;

- Да се знае дали са женени или не;

- Да се знае самоличността на свидетелите;

- Свидетелите да познават страните, искащи да сключат никях;

 

За тази цел длъжностното лице следва да изисква набор от документи, удостоверяващи самоличността и семейното положение на страните. Свидетелите също следва да удостоверяват самоличността си и да имат достъп до документите, удостоверяващи самоличността и семейното положение на страните.

 

Аллах знае най-добре!