Скъпи  братя и сестри мюсюлмани,

Думите са неспособни да изразят благодатта, която Аллах Теаля дарява на своите раби в тази нощ. Самият Той казва, че нощта Кадр е по-превъзходна от хиляда месеца, което прави осемдесет и три години. Не всеки живее толкова дълго, но една вечер ибадет може да донесе полза на човек повече, отколкото за целия живот, който е изживял.

В тази нощ бе низпослан Коранът, който е светлина и пътеводител за човечеството и чиято мъдрост дава възможност хората на преоткрият себе си. Беше низпослан Коранът, който е единственият път към щастието на този свят и в отвъдното. Коранът, без който справедливостта на този свят е немислима и без който светът нямаше да бъде същият. Ето защо нощта Кадр е нощта на спасението на човечеството, но не само на този свят. Той е връзката на хората с Аллах Теаля и е  и опора  на вярващите.

В тази нощ Аллах изпраща толкова меляйкета, че земята се оказва тясна да ги побере. И защо идват тези меляйкета? Отговорът е в самия Коран:

„Небесата едва не се разцепват отгоре и меляйкетата прославят с възхвала своя Господар и молят за опрощение за онези, които са на земята.”

(Сура „Аш-Шура“: 5)

Остава въпросът какво правят хората и в частност какво правят мюсюлманите в тази нощ? Използват ли я пълноценно? Какво е състоянието на човек, който се държи безотговорно, когато някой го защитава пред съдията на съдиите? Това са въпроси, на които всеки трябва да намери задоволителен отговор за себе си.

Нека Аллах да приеме дуата на всеки един от нас в тази нощ; да помогне на всички да намерят Правия път и да бъдат щастливи както на този свят, така и в отвъдния!

 

д-р Мустафа Хаджи,

главен мюфтия на Република България