Ползата  извършването на добри дела

Извършването на праведни и добри дела и постоянството в тях, е от признаците на добрите мюсюлмани, и е от най-обичаните начини за приближаване към Аллах Теаля, Който казва: Който се надява на среща със своя Господар, нека да върши праведни дела… /Сура“Кехф”/18/:110/
Аише (радиеллаху анха) казва:
“Пратеникът (саллеллаху алейхи ве селлем) бил попитан: Кои дела са най-обичани при Аллах? Той отговорил: “Постоянното от тях, дори и да е нищожно...”/Бухари/
Пейгамберинът (с.а.с.) винаги ставал да кланя нощен намаз, говеел в дните понеделник и четвъртък, и трите дни от средата на месеца. Аише (р.а) казва:
„Когато Пратеникът на Аллах (с.а.с.)  пропуснеше да кланя през нощта нафиле намаз, поради успиване или заболяване, той кланяше през деня дванайсет рекеата“/Муслим/
Постоянството в добрите дела и особено в края на живота, е признак за добър завършек на земния живот, и е причина за спечелване подкрепата на Аллах Аззе ве Джелле, Който казва:

“Аллах укрепва вярващите с непоколебимото слово и в земния живот, и в отвъдния. И оставя Аллах угнетителите в заблуда. Аллах прави, каквото пожелае.” /Сура“Ибрахим”/14/:27
Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казва:

„Когато Аллах пожелае добро за Неговия раб, Той го използва преди смъртта му. Попитали:" О, Пратенико! Как го използва?" Той отговорил: “Помага му да извършва добри дела, и  след това му взема душата.”/Ахмед/
На Кияметския ден Аллах Субханеху ве Теаля ще съживи всеки един така както е умрял. Ако човек е умрял по време на намаз, говеене или хадж, той ще бъде съживен, като кланящ се, говеещ или хаджия. Пратеникът Аллах (с.а.с.) казва:
„Всеки един човек ще бъде съживен, така както е умрял.”/Муслим/
Постоянството в правене на добри дела е причина за спечелване обичта на Всевишния Аллах. В хадис “кудси” Аллах Субханеху ве Теаля казва:
„Моят раб не може да се доближи до Мен с нищо по-любимо за Мен от онова, с което съм го задължил. Моят раб не престава да се доближава до Мен чрез допълнителни ибадети, докато го заобичам.”/Бухари/
Уважаеми братя и сестри!
Помислете си, как ще се чувствате, ако узнаете, че най-известният и високопоставен човек те обича, каква ще бъде твоята радост въпреки, че и той се нуждае от подкрепата на Аллах Теаля. Затова помисли и не забравяй, че когато ти постоянстваш с добрите дела, Всевишният Аллах ще те обича.  
Постоянното извършване на добри дела е причина за почистване на сърцето и предпазване от лицемерие. Относно чистотата на сърцето трябва да се отделя повече време и специално внимание, защото с подобряване му се подобрява цялото тяло. Пратеникът (с.а.с.) казва:
„…Наистина в тялото има късче месо, когато е здраво, цялото тяло е здраво, и когато се развали, цялото тяло се разваля. Това е сърцето“/Бухари/
Постоянното извършване на добри дела е причина за влизане в Дженнета, без съд и присъда. Един ден Пейгамберинът (с.а.с.)  попитал своите сподвижници:
„Кой от вас днес е говеещ? Ебу Бекр (р.а.) казал: “Аз.” „Кой от вас днес е бил на дженазе? Ебу Бекр (р.а.) казал: “Аз.” „Кой от вас днес е нахранил беден? Ебу Бекр (р.а.) казал: “Аз.” „Кой от вас днес е посетил болен? Ебу Бекр (р.а.) казал: “Аз.” Тогава Пратеникът (с.а.с.)  казал: “Когато се съберат тези дела в даден човек, ще влезне в Дженнета (без да му бъде държана отговорност за допуснатите прегрешения).”/Муслим/
Молим Аллах Субханеху ве Теаля, да ни подкрепя в извършването на добри дела в земния живот, за да спечелим Дженнета в отвъдния! Амин!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.