Проведе се заседание с имамите от Пазарджишко

 

В джамията на гр.Велинград  се проведе поредната   работна среща с имамите от областта. На срещата    присъства и д-р Мустафа Хаджи главен мюфтия на мюсюлманите в  България.
Срещата започна с четене на Коран и Керим от имама на с.Юндола Юмер Кергин. След като благодари за прекрасното четене районния мюфтия Абдуллах Салих  запозна присъстващите с въпросите разглеждани на заседанието на ВМС в гр.София на  04.02.2015 г. След обстойният анализ на разглежданите въпроси бяха дискутирани и някои въпроси касаещи ежедневната работа на имамите. От мероприятията, които бяха заложени като приоритет са седмицата за събиране на средства за Школата за подготовка на имами с.Устина.Дадена беше и възможност на имамите да предложат какви мероприятия могат да бъдат проведени  по населени места по случай Котлу Доум. В своето изказване Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи се акцентира върху ограничаването на имамите в ангажиментите в личностен план,  своеволията и не оценяването на важността  на връзките с джемата.
На края на срещата Районния мюфтия благодари на всички имами за усърдието и труда който полагат в тяхната ежедневна работа.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.