Гнетът е един oт големите грехове

Аллах (дж. дж.), Който е Господарят на вселената, е сътворил всичко в определен ред и порядък.
Най-славния сред сътворените от Него е човека. А решителната повеля на Всевишния Аллах към това славно сътворение е да бъде правдив. Аллаховият Пратеник Хазрети Мухаммед (с.а.с.) и неговите прекрасни последователи винаги са били до краен предел примери в спазването на правдата. Когато говорим за правда, не може да не се сетим за Хазрети Омер (р.а.). Тъй като той беше до такава степен справедлив, че ако видеше някое животно да падне на пътя, той обикаляше от врата на врата, за да разбере на кого е, за да не бъде обвинен. Неговата справедливост обхващал дори света на животните.
Веднъж, когато вълците нападнали стадото на един овчар, той започнал да вика: “Ей, хора!
Гответе се за лоша новина! Навярно нещо се случи с предводителя на вярващите!” Скоро след това се разчула новината за смъртта на Хазрети Омер. По време на неговото управление като халиф, овцете и вълците живеели заедно и никой не бил виждал хаос, но веднага
след смъртта му вълчците нападнали овцете. Угнетените хора на нашия век преди всякакви материални възможности се нуждаят от справедливи ръководители. През последните няколко години всички хора говорят за икономическата криза. Бихме казали, че по-скоро има хора, които размътват мозъците на хората, за да ги приспиват. Но нека се надяваме на Аллах, че един ден ще се появят такива хора че няма да остане кътче от земята, където не е стигнала справедливостта. Днес никой не знае колко милиарди се харчат за една бомба, за една ракета, за войните. А какво да кажем за онези, които без право посягат на непозволеното? Единственото им название е: Злодеи!
Аллах обаче не обича злодеите, залимите. Дори за кратко време да грее ус мивката по лицето на едно общество, което Аллах не го обича, това не може да продължи вечно. Истинската криза е в сърцата, умовете, душите и самочувствието на хората. Казано е, че ако потисникът върши злини, то страдалците изригват страдание. А нашият Създател винаги е бил в помощ на потиснатите и унижените.
Ще настъпи ден и в техните лица ще грейне радостта.
Всякакви нечовешки поведения и постъпки съставляват гнета - зулюм. Нищо не е в състояние да натикне човека да унижи, да потиска и нагнетява себеподобния. Любимият ни Пейгамбер (с.а.с.) повелява: „Пазете се от проклятието на потиснатите. Защото между тях и Аллах няма преграда.” (Бухари)
С този хадис иска да подчертае, че погрешни са всякакви неправди, и материално и духовно потискане на хората. От друга страна мюсюлманите са описани като хора, от чиито ръце и езици не е пострадал никой и всеки е живял в сигурност. Така че всякакви постъпки, които не се припокриват с това, са извън исляма. В един друг свой хадис Пейгамбера ни повелява следното: „Несправедливото убийство на един човек е като да умъртвиш цялото човечество. Толкова голям е грехът. А спасяването на живота на един човек е равносилно на спасяването на цялото човечество.“
Ислямът е спазвал всякакви морални и материални права на хората. Нашата религия
повелява никой да не бива обвиняван заради етническия му произход или вярата му. Защото такова е изискването на ислямската правда.  „Бъдете справедливи във всичките си дела. Няма съмнение, че Аллах обича праведниците!“ (ел-Худжурат, 49: 9)


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.