Първоизточник на всичко, което се случва около теб, си ти самият

Всеки човек трябва да търси първопричината за случващото му се в себе си. Това трябва е задължение най-вече на мюсюлманите – хора с осъзната принадлежност към съвършената религия Ислям.
А как бихме могли да променим света към добро, ако ние не сме добри? В свещеният Коран Аллах описва вярващите: „Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кротост и ако невежите им отправят думи, казват: “Мир!” [и отминават].” (сура Разграничаването, айет 63), „И когато чуят празнословие, те се отдръпват от него и казват: “Нашите дела са си за нас, а вашите за вас. Мир вам! Ние не желаем да общуваме с невежите.” ” (сура Разказът, айет 55).
Тези айети илюстрират как вярващите могат да бъдат под натиска на думи и дела. Думи, които карат човек да вземе решение и да извърши действие и обратното – поради определени обстоятелства трябва да се вземе и аргументира позиция. Връзката думи – дела може да има негативен аспект при разминаването на това, което се анонсира пред хората, с онова, което се върши на практика. Така човек се превръща в лъжец. И докато правдивостта е качество на пророците, то лъжата е черта на безбожниците и лицемерието. Правдивостта е важна основа, която стои между настоящето и бъдещето, а лъжата е петно, хвърлено в лицето на времето. Пратеникът Мухаммед (А. С.) ни съветва в хадис: „Бъдете правдиви! Правдивостта води човек към добротворство, а то – към Рая. След като човек се отдаде на правдивостта и поеме по нейния път, винаги говори и търси истината. Така той бива записан като един от правдивите при Аллах.Избягвайте лъжата! Лъжата води човека към греха и калта, а те – към Ада. След като човек свикне да лъже, лъже непрекъснато и бива записан като един от лъжците при Аллах.”


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.