Заключителна декларация от Научната конференция на НИЦ

Ислямската терминология е специфична материя, тъй като отразява същността на ислямската религия. Този факт изглежда достатъчен, за да подчертае необходимостта от висока прецизност и отговорност при нейното предаване на български език. Изхождайки от тази особеност на ислямските термини, докладите, представени на конференцията успяха да установят базов критерий, въз основа на който да бъде предавана ислямската терминология на български език. Това е запазването на яснотата, духа и функционалното послание, съдържащи се в автентичния термин. Съобразени с горепосочения критерий, ислямските термини, при предаването им на български, могат да бъдат систематизирани в следните категории:
1.    Термини, които естествено са се натурализирали в българския език и са ясни за всички българоговорещи хора. Пример за такива термини са думите: ислям, мюсюлманин, Коран, джамия, мюфтия и др.
2.    Термини, които естествено са се натурализирали в лексикалния запас на българските мюсюлмани, но невинаги са ясни за немюсюлманите. Такива са термините: намаз, оруч, зекят, садака, пейгамбер, меляике и много др. Употребата на тези термини трябва да следва критерия за яснота. Затова е необходимо, в контекст, където не са познати, да бъдат пояснявани посредством утвърдените преводни техники.
3.    Термини, които са ясни само на определен кръг хора, занимаващите се с ислямските науки и култура, но могат да бъдат предадени еквивалентно на български, в преводно количество, което е уместно да бъде запазено в основния текст. Пример за такива термини са: мунафик, мушрик, ха’ид, зани, сарик, мирас и мн др. Тези термини се предават еквивалентно на български: лицемер, съдружаващ, жена в месечен цикъл, прелюбодеец, крадец, наследство и т.н. Все пак, при този тип термини, паралелното транскрибиране на автентичния термин улеснява заучаването му от тези, които за първи път се срещат с него, и внася по-голяма яснота за тези, които вече го познават, например: лицемер (мунафик) или лицемер, мунафик.
4.    Термини, които са ясни само на определен кръг хора, занимаващите се с ислямските науки и култура, но не могат да бъдат предадени еквивалентно на български, в преводно количество, което е уместно да бъде запазено в основния текст. Пример: дженаба, тейеммум, ракеа,зихар и др. Тези термини се запазват в транслитериран вид в основния текст и се поясняват под линия или в отделни бележки.
На конференцията бяха направени също препоръки за иницииране на кръгли маси, където да се обсъдят, с по-висока степен на конкретност, подходите в транскрибирането на арабската азбука на кирилица, както и да се дискутира въпросът за създаване на речници на ислямските термини.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.