Ислямът и знанието


Чети [о, Мухаммeд] в името на твоя Господ, Който сътвори — сътвори човека от съсирек! Чети! Твоят Господ е Най-щедрия, Онзи, Който научи чрез калема[1], научи човека на онова, което не е знаел. /Сура Съсирекът (Ал-‘Алак): 1-5/
Това е първият зов на Свещения Коран. Той възвеличава всяка писменост, възхвалява познанието и обявява война на нехайната неграмотност. Призовава човека, който се стреми към величие, да чете и да се образова. Ето защо Аллах Всевишния толкова въздига учените хора, тъй като те утвърждават единосъщието Му и потвърждават справедливостта Му. Именно в този смисъл са словата Му: Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него. И ангелите, и най-издигнатите в знанието свидетелстват същото — Той отстоява справедливостта. Няма друг бог освен Него — Всемогъщия, Премъдрия. /Сура Родът на Имран (’Али ‘Имра:н): 18/
Няма нищо странно в това, понеже как величието на Превеликия ще се разкрива на хора с ограничени познания и умове, поразени от немощ?! Как човек в своето невежество и мрак, отдалечен от същината на живота, — как той да вниква в истината за своя Господ или как да съзира поне частица от недостижимите Му качества и величествените Му знаменията!?
Ето защо Аллах въздава подкрепа на учените и ги дарява с щедростта Си и благодатта Си като им отдава почит — нещо, за което Неговият Пратеник предава: “ В Деня на възкресението когато Аллах Всевишния приседне на престола Си, да отдели[2] рабите [едни от други] ще рече на учените: `Аз не бих вложил във вас Моето познание и Моето благоразумие, ако не исках да ви опростя, без да Ме е грижа [за мненията ви].`” /Ат-Табарани/
Във връзка с този хадис Хафиз ал-Мунзири е казал: “Вгледай се в словата Му (Да бъде благославян в Своето величие!) — `Моето познание и Моето благоразумие`! Ако вникнеш в тях, ще откриеш, че щом Аллах Всевишния ги отнася към Себе Си, то значи, че това познание не е като знанието на повечето хора днес, при които то е лишено както от познание за Него, така и от искреност към Него.”


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.