На какво да се възпитават децата

Пейгамберът (с.а.с.) е отдавал голямо значение на възпитанието на децата и е посвещавал голяма част от времето си за това.

Ето защо родителите, за да опазят децата си от провал в земния и отвъдния живот, трябва да им дадат добро възпитание, съгласно напътствията на Свещения Коран и Мухаммед (с.а.с.).

Основните нещата, на които трябва да се възпитават децата, са:
- Да вярват в Аллах, Неговите меляикета, книги, пратеници, в отвъдния свят и съдбата - с доброто и лошото в нея. Това се посочва от Аллах Теаля в следния айет:
„Пратеникът повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господар, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите меляикета, и в Неговите книги, и в Неговите пратеници..." (ел-Бакара, 2: 285)
- Да бъдат запознати с основите на исляма. За което Пейгамберът (с.а.с.) казва: „Ислямът е изграден върху пет неща: Засвидетелстването, че няма друго истинско божество, освен Аллах и че Мухаммед (с.а.с.) е Негов пратеник, кланянето на намаз, дава-
нето на зекят, извършването на хаджилък и говеенето през месец рамазан." (Муслим)
Родителите са задължени да научат децата си на символа на вярата - „Ля иляхе илляллах Мухаммед-ур-расулюллах", и да ги запознаят с неговото значение, за да го приемат с пълна убеденост и да го изричат с искреност.
Неотменно задължение е да ги приучат да кланят намаз. Защото Пейгамберът (с.а.с.) повелява: „Заповядвайте на вашите деца да кланят намаз още от седемгодишна възраст, а след десетгодишна възраст ги наплясквайте, ако се противят." (Ебу Давуд)
Децата трябва да бъдат запознати и приучени на говеене още от малки, така, както са правили сахабиите (радияллаху анхум). Дъщерята на Муаввиз (р.а) казва: „..Дори и малките приучвахме на говеене! Водехме ги с нас на джамия..." (Муслим)
По същия начин вярващите трябва да запознаят и обяснят на децата си ползата от даването на зекята, с начина за извършване на хаджилъка и ползата от него. Тези пет основи, върху които се гради ислямът, са взаимно свързани и ако една от тях бъде изоставена, то религията на този човек е непълна.
- Децата трябва да бъдат обучавани на четене и наизустяване на Свещения Коран. Любимият ни Пейгамбер (с.а.с.) казва: „Четете Корана, защото в ахиретския ден той ще се яви застъпник за четящите го..." (Муслим)
- Задължение на децата е да обичат, уважа¬ват и да се грижат за родителите си. Абдуллах ибн Месуд (р.а) разказва следното: „Питах Пратеника (с.а.с.); кое дело е най-обичано от Аллах? Той каза: „Кланяне на намаза в определеното му време." Казах: "След това кое?" А той каза: „Почит към родителите." (Муслим)
- Децата трябва да се възпитават на труд. Изкарването на прехраната със собствени ръце е голямо достойнство. Ето какво казва Пейгамберът (с.а.с.) в тази връзка: Ла събере един от вас задявка дърва, да ги натовари на гръб и продаде, е по-достойно за него от това да проси, независимо дали ще му дадат или не." (Муслим)
Заедно с всичко споменато дотук, децата трябва да се възпитават на ислямски етикеция при хранене, обличане, лягане, ставане, поздравяване, разговаряне и т.н.
Съблюдавайки тези основни неща хората предават исляма от поколение на поколение, запазват вярата си и живеят съобразно онова, заради което са създадени.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.