Особеностите на вярващите

Целта на сътворението на човека е той непоколебимо да вярва в единния Аллах и да Му служи. В различните сури на Корани Керим са разкрити особеностите на вярващите.

В това отношение ще се опитаме да ви предложим няколко примера. В първите айети на сура Бакара вярващите са описани по следния начин: «...те са, които вярват в неведомото и отслужват молитвата, и раздават от онова, което сме им дали за препитание и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб и в отвъдния живот са убедени».(ел-Бакара 2-3)
В сура Муминун се описват по следния начин ибадетите на вярващите, нравствените им постъпки, разбиранията им за честност, опазването на повереното им имущество и вярността към дадената дума: «Сполуката
е за вярващите, които в своята молитва са смирени и които от празнословието странят, и които милостинята зекят дават и които целомъдрието се пазят, освен за своите съпруги или за наложниците си. Те не ще бъдат порицавани - а които се стремят към друго, освен това тези са престъпващите - и които повереното им и обетите си съблюдават и които своите молитви редовно отслужват». (ел-Мюминун, 9)
В сура Hyp пък се говори как търговските им занимания и ежедневните им грижи не трябва да отклоняват вярващите от споменаването на Аллах и от изпълнението на петкратните намази: «(Вярващите са) хора, които нито търговия, нито продажба ги отвлича от споменаването на Аллах и от извършването на молитвата и даването на милостинята зекят. Страхуват се от Деня, в който ще се преобърнат сърцата и очите, за да им въздаде Аллах най-доброто за онова, което са вършили».(ен-Нур, 37)
В сура Фуркан се разкрива верността на мюсюлманите към своите принципи, което представлява много важен момент в образуването на едно чисто общество. Поставя се ударението върху важността на прекрасните им постъпки в икономическия и обществения им живот. В това отношение Аллах Теаля възхвалява по следния начин вярващите: «Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кротост и ако невежите им отправят думи, казват: «Мир!» (и отминават). И които прекарват нощта като свеждат чела в суджут и се възправят пред своя Аллах, и които казват: «Аллах наш, отклони от нас мъчението на Ада!Неотменимо е неговото мъчение! И колко лош е той за обиталище и пребивание!
И които ако харчат, нито прахосват, нито скъперничат, а са по средата на това и които не зоват друго божество заедно с Аллах и не отнемат живот - Аллах е възбранил това, освен по право, - и не прелюбодействат. А който върши това, ще срещне възмездие. В деня на възкресението ще бъде удвоено за него мъчението, в което унизен ще пребивава вечно освен онзи, който се покаял и вършил праведни дела. На такива Аллах ще подмени злините с
добрини. Аллах е опрощаващ, милосърден. А който се е покаял и вършил праведни дела, той се връща към Аллах с прието покаяние.
И които не свидетелстват с измама и ако минат край празнословие отминават достойно и които ако им се напомнят знаменията на техния Аллах, не остават пред тях глухи и слепи!» (ел-Фуркан, 63-73)
«Мюсюлманите са братя помежду си. Той не гнети своя събрат, не го изоставя пред опасност».
«У вярващия не ще намерите следните качества: «Скъперничеството и лошия навик.Мюсюлманинът е човек у езика и делата на когото мюсюлманите имат вяра».


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.