Едно от нещата, от които има нужда нашият съвременник е правдата и правдивостта.
Правдивостта е прекрасно качество, което доставя почит и уважение към човека, извисява го и го прави уважаван и доверен човек. Благодарение на това прекрасно качество всичко край нас се изпълва с доверие към всеки човек; семействата ни живеят в благополучие и щастие. В тази връзка Всевишният Аллах в Свещения Коран повелява следното:
"И бъди на правия път, както ти бе повелено, ти и всеки покаял се с теб и не престъпвайте! Зрящ е Той за онова, което вършите!" (Худ, 11:
112)
Верни на повелите на Аллах от деня на низпославането на Корана до ден днешен приближените на Аллах  си задават въпроса: „Дали служим истински на Аллах?"
Веднъж, когато един от приближените сахабии на Мухаммед (с.а.с.) го помоли: "О, Пратенико на Аллах, кажи ми една дума, че след теб да не се нуждая да питам някога някого за нещо." Расулюллах (с.а.с.) му отговори: "Повярвай в Аллах! След което
бъди правдив и честен!" (Муслим)
Измамничествата, фалшификациите, лъжите, мошеничествата и всякакви други действия и постъпки, които рушат доверието са били силно изобличавани и забранявани. Веднъж нашият Пейгамбер (с.а.с.) както се разхождал из пазара отишъл до един, който продавал зърнени храни. Когато Расулюллах (с.а.с.) бръкнал с ръка в чувала усетил, че в дъното зърната са влажни. Тогава той казал на продавача: "Този, който лъже и подвежда не е от нас! Не може да е позволено на един мюсюлманин да продава стоката си без да заяви недостатъка му." (Муслим, Ибн Мадже)
За голямо съжаление напоследък сме свидетели как се нарушава святостта на имота, живота, честта и достойнството на семейството. Хората започнаха да се гледат със съмнение едни към други и колко е жалко, че сред народа все повече се чува да се разнасят приказките: "Няма да вярваш дори на майка си и баща си!" А в основата на цялата тази бъркотия и тези отрицателни явления лежи отдалечаването и откъсването от моралните ценности.
Тъй като разумът ни диктува едно, нека тогава да спрем този ход на нещата. Да разкажем и да разкрием на младото поколение, че лъжите, измамите, неспазването на обещанията са крайно лоши и грозни постъпки.
Нека да бъдем пример за тях с нашия праведен и честен начин на живот. Нека ни¬кога да не изневеряваме на думите и делата си; в работата и усилията си винаги и навсякъде да бъдем правдиви и честни. И нека никога да не забравяме, че в това отношение винаги за нас най-добър образец е бил Хазрети Мухаммед (с.а.с.), на когото трябва да се подчиняваме винаги. "Не може един човек да притежава праведна вяра докато сърцето му не е правдиво. А не може сърцето му да е правдиво докато езикът му не е правдив. Щом съседът му не е уверен в правдивостта му, той не може да влезе в дженнета."
Нека Всевишния Аллах да ни ощастливи с правдивост и честност и както Хз. Омер ни повелява: "Нека да напуснем този свят чисти и неопетнени така както сме дошли в него."


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.