Коранът поставя човека на преден план

Какъв е смисълът на думата "човек"?
Едно от значенията на думата "човек" произлиза от думата "nisyan" - "забрава". Следователно забравата е едно от важните свойства на човека. Другото й значение идва от понятието "юнсиет" "сърдечност", "близост", "интимност": Следователно Аллах Теаля е създал едно понятие от основните качества на човека: "забрава", "сближеност", "сърдечност". Това са признаците да бъдеш човек. Използва се и в смисъл "свиквам", "слушам". Нагласата към определена среда, привичките, изграждането чрез образование, изслушването на мнения са също необходими качества, за да си човек.
Коранът поставя на преден план човека и представя драмата на "невежеството" на някои епохи от човешката история. Коя е мярката, според, която Свещения Коран определя "епохата на невежеството" за определен период от човешката история?
Отговорът на този въпрос ще изясни значението, което Свещения Коран дава на човека.
Когато Свещения Коран поставя върху една епоха от човешката история белега "епоха на невежеството", като мярка използва поведението на човека към човека. Експлоатацията на човека от човека, потъпкването на правата му, неговото унизяване са причина той да бъде назован "Човек на невежеството".
При анализ на Свещения Коран от гледна точка на морал, политика и право ще видим, че човешката история е минала през три "епохи на невежество."

1. От гледна точка на морала
Обществото на пророка Лут в Корана се споменава като народа на Лут и се разказват причините за неговото погубване. Най-очевидната особеност на този период е половото експлоатиране на мъжа от страна на мъж. Отхвърлянето на жената и разпространението на хомосексуализма в обществото става причина тази епоха да се нарече "епоха на невежеството."

В сура Намл (27):55 Аллах Теаля повелява: "Нима ходите със страст при мъжете вместо при жените? Да вие сте хора невежи."

2. От политическа гледна точка
През епохата на Муса (мир нему) магьосниците казали на фараона: "Ще се роди едно мъжко дете, което ще ти отнеме престола!" Фараонът започнал да коли мъжките деца. И така убийството на човек, от човека в името на политическата изгода става причина човечеството да изживее втора епоха на невежеството. Оставянето на женските и убиването на мъжките деца от страна на фараона, тъй като се е раждал наследникът му, оформя най-мрачните страници на историята.

3. От правна гледна точка
Епохата, през която е низпослан Свещения Коран на арабската общност, се нарича "епоха на невежеството." През тази епоха женското дете се е смятало за позор на семейството, поради което било убивано. Жената нямала никакви права и нейното съществуване се смятало за срам. На жената се гледало като на вещ, като на стока. Именно, този деспотизъм на мъжа спрямо жената става причина тази епоха да се отрази в историята като "епоха на невежеството".

Както се вижда, общата особеност и на трите епохи е отношението на човека към човека. Разказвайки за злините на тези епохи, Свещения Коран поставя човека на преден план. Свещеният Коран е низпослан, за да го освободи от въздействията на изкривени вътрешни стремления и да го накара да живее като човек да почувства достойнството, че е човек. Свещеният Коран е низпослан да обяви за голям грях експлоатирането, малтретирането, унизяването на човека от човек. Свещеният Коран е низпослан, за да се създаде един свят, при който грижата за човека да се приеме като главна отговорност. Свещеният Коран е низпослан, за да разкрие на човека, че той самият притежава най-високата цена, че подценяването на неговото достойнство и използването му с нечисти намерения е опасно за човечеството, колкото е опасен атомният взрив.

Не подтиквайте човечеството към четвърта "епоха на невежеството". Не създавайте свят, при който жената да е подложена на експлоатация в името на полови стремления, да е унижавана, да е бита, да е продавана за пари като стока. Жените са човеци, чиито ръце трябва да се целуват от уважение. Те са родили и кърмили пратениците. Нека не ги използваме в името на нечистите си намерения. Ако, ги приемем като корона за главите си, като цяр за сърцата си, като майки, родили света, и се отнесем с достойнство към тях, тогава можем да бъдем любимците на Всевишния Аллах. Няма цивилизованост в свят, при който жената е бита, подложена на експлоатация и се засяга нейното достойнство. Така не се печели и одобрението на Аллах Теаля.

Може ли да се заслужи благоволението на Всевишния Аллах в свят, при който стенанието на жената се извисява, като черен облак на небето? Може ли да са основателни претенциите за цивилизован свят, когато невръстни деца се захвърлят в кошовете за смет и се изоставят на улиците лице в лице с всякакви опасности?

Свещеният Коран е низпослан, за да изгради свят, в който да съществува уважение от човека, към човека, при което човек да не доближава човека чрез своите срасти, а със сърцето, свят, в който да възприемаме, че подпомагането на хората е служене на Всевишния (ибадет).


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.