Петъчният ден и превъзходството му

От милостта на Аллах Теаля към Неговите раби е, че в живота им е разпръснал превъзходни часове, дни и месеци, в които наградата за извършен ибадет е по-голяма от останалите.
Тези времена са голяма възможност за старателните мюсюлмани да се надпреварват във извършването на добри дела. Сред тези превъзходни времена е и петъкът, който Аллах Теаля е отличил с много предимства. Петъкът е най-превъзходният ден от седмицата и е седмичният празник за мюсюлманите.
За което Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казва: „Най-превъзходният ден, в който слънцето изгрява, е петъчният ден. В този ден е сътворен Адем (а.с.),
в същият ден е въведен в дженнета и в този ден е изведен оттам, и краят на света ще настъпи в петък.“ (Муслим)
„Този ден (денят джума) Аллах Теаля определи празник за мюсюлманите и който идва за
джума намаз, да се изкъпе!...“ (Ибн Мадже)
Ибн Каййим (рахимехуллах) казва: „Петъкът е ден за ибадет. Спрямо останалите дни е като месец рамазан спрямо останалите месеци…”(Зад-ул-меад,1/398)
В петък има час, в който дуата се приема. За това специално време Пейгамберът (с.а.с.) е казал: „В петъчния ден има час, в който ако се случи мюсюлманинът да кланя намаз и след това поиска от Аллах добро, то непременно ще му бъде дадено.” (Муслим)
Относно времето на този час има разногласие между ислямските учени.
В петъчния ден, във времето на обедния намаз се кланя джума намаз. Джума намазът е задължителен групов седмичен намаз за мюсюлманите. И който безпричинно го изостави, Аллах Теаля запечатва сърцето му и в него не прониква добро. Доказателство за това е казаното от Расулюллах (с.а.с.), предадено от Мухаммед ибн Амр: „Който небрежно изостави джума намаз три пъти, Всевишният Аллах запечатва сърцето му.” (Тирмизи)
За онзи, който отива по-рано на джума намаз, има огромна награда. В тази връзка Пратеникът (с.а.с.) казва: „Който се изкъпе в петъчния ден, така, както се къпе след полово сношение, след това отиде (към джамията) в първия час (печели награда), като че ли е заклал камила (за садака). Който отиде във втория час, все едно е заклал крава. Който отиде в третия час, все едно е заклал рогат коч. Който отиде в четвъртия
час, все едно е заклал кокошка. Който отиде в петия час, все едно е дал яйце (за садака). А когато имамът се появи на минбера, меляикетата също отиват да слушат хутбето.” (Бухари)
В петъчния ден да се прави повече салят-уселям на Пратеника (с.а.с.). Защото той е казал: „Правете повече салят-у селям на мен в денонощието на петъка!” (Бейхаки)
В петъчния ден четете сура „Кехф“. За което Пейгамберът (с.а.с.) ни известява следното: „Който в петъчния ден прочита сура „Кехф“, в съдния ден за него ще сияе светлина изпод ходилата му, чак до облаците в небето, и ще му се опростят малките прегрешения от едната до другата джума.” (Хаким)
„Който прочита три айета от началото на сура „Кехф“, ще бъде предпазен от жестокото изпитание на Деджал.“ (Тирмизи)
Който умре в денонощието на петъка, ще бъде предпазен от изпитание и наказание в гроба. Пейгамберът (с.а.с.) казва: „Мюсюлманин, който умре в денонощието на джумата, Аллах го предпазва от наказание в гроба.” (Тирмизи)
От всичко казано до тук трябва да разберем важността на този ден и да се стремим да се възползваме от достойнствата му, така както ни е напътил Пейгамберът (с.а.с.).

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.