Спазването на оруч през месец Шеввал

Спазването на шест дена оруч през месец Шеввал е от сунната на Пратеника (с.а.с.). В предание от Ебу Еюб ел-Енсари (р.а.) се предава, че Мухаммед (с.а.с.) е казал:
„Който говее в Рамазан и след това говее шест дена в месец Шеввал – все едно е говял цялата година.”(Муслим)
Имам Невеви (рах.ал.) казва: „Това е така, защото всяка сторена добрина при Аллах се приема за десет добрини. Следователно оручът на месец Рамадан се приема за десет месеца, a шестте дена от Шеввал умножени по десет правят шестдесет дена, тоест два месеца, съответно всичко прави една година. И когато мюсюлманинът постоянно спазва този оруч по този начин, все едно спазва оруч през целия си живот.“

Мъдростите от спазването на оруч през месец Шеввал?
1- Спазването на шест дена оруч през месец Шеввал, след Рамазана, се прави с цел, мюсюлманинът да допълни пропуските на рамазанския си оруч, и да спечели наградата, за която Пратеника на Аллах (с.а.с.) споменава в хадиса: "Спазването на оруч през месец Рамазан се равнява на десет месеца, а спазването на шест дневният оруч през месец Шеввал, се равнява на два месеца, така че всичко това се равнява на цяла година оруч." (Несаи)
И така, всеки, който спази шест дена оруч през месец Шеввал, след Рамазана, все едно, че е спазвал оруч през цялата година.
2- Спазването на оруч през месеците Шеввал и Шабан са от затвърдените суннети (суннет-ул-муеккеде), и с тяхна помощ се допълва това, което е пропуснато или сгрешено по време на рамазанския оруч, който е фарз; защото – както се споменава в предание от Пратеника на Аллах (с.а.с.) – фарзовете се допълват със сюннетите. И тъй като хората допускат грешки и недостатъци по време на рамазанския оруч, те се нуждаят от ибадети, с които да допълнят тези техни пропуски…
3- Рамазанът е повод за опрощение на нашите минали грехове, а спазването на оруч през Шеввал се явява като израз на благодарност към Аллах (с.т.) за този ценен дар. Защото няма по-голям ни'мет от опрощението на греховете ни, и затова, от нас се изисква да изразим благодарността си към Него, като спазваме на оруч през тези шест дена от Шеввал.
4- Делата, които човек е извършвал по време на Рамазана не свършват с неговото приключване, а остават, докато човек е жив; няма теравих, но има нощен намаз; няма фитра, но има садака и т.н. Вярващият, който продължава да спазва оруч и след Рамазана доказва, че оручат не е проблем и тегло за него, а е един обичан ибадет, който той изпълнява с пълна радост и желание.
От преданията, които ни разказват за живота на Пратеника (с.а.с.) виждаме, че неговите дела били постоянни и непрекъснати. И когато Айше (р.анха) била запитана, дали Пейгамбера (с.а.с.) имал специален ден, който да се различавал от другите (тоест, в който да правел повече ибадет и добри дела от другите)? Тя отговорила: "Не, неговите дела бяха постоянни и непрекъснати!" Дори се предава, че когато Расулюллах (с.а.с.) пропускал някои от допълнителните ибадети, които обикновено вършел през месец Рамазан, той ги наваксвал веднага след него, през месец Шеввал. Една година пропуснал да направи „иатикяф“ в последните десет дена на Рамазан, и впоследствие направил "иатикяф“ през първите десет дена от месец Шеввал.
И все пак Аллах (с.т) знае най-добре!
Джемал Хатип


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.