إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 

 

Мюсюлманското изповедание изказва най-искрените си съболезнования на семейството и близките на бившия районен мюфтия на Варна Реджеб Реджеб!

Реджеб Хожда беше назначен за районен мюфтия през 2016 г. През месец Реджеб, през 2018 г., при служебно пътуване за програма по случай Регаиб кандили, претърпя инцидент. От тогава досега той беше на лечение в Анкара.

Отправяме дуа към Всевишния Аллах да го дари с Дженнета си! 

Allah Rahmet Eylesin!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.