Главно мюфтийство обявява Национална кампания за популяризирането на предмета „Религия-ислям“ в училищата 1-31 май

Отчитайки нуждата да се акцентира върху учебно-възпитателния процес, Главно мюфтийство обявява Национална кампания за популяризиране на предмета „Религия-ислям“ в държавните и общински училищата от 1 до 31 май 2015 г. под мотото „Да подкрепим обучението на предмета „Религия-ислям“ в училищата”.
Министерството на образованието и науката регламентира изучаването на премета „Религия-ислям” в държавните и общински училища посредством инструкция №2 от 23.06.2003 г. Желаещите могат да запишат своите деца в училищата от 1 до 31май.
Семейството е основна структурна единица на нашето общество. Именно в него се формира морала и характера на нашите деца. Училищното образование доразвива положените от него семена на познанието, до степен в която подрастващите добиват способността сами да взимат своите решения.
За да могат децата да изучават този предмет е необходими родителите им да попълнят  заявление до края на месец май, че са съгласни детето им да учи предмета „Религия-ислям“ в училище и да го депозирате при директора на училището. Заявлението може да се получи от районните мюфтийства, преподавателите по – „Религия-ислям“ или да го изтеглят от  сайта на Главно мюфтийство - www.grandmuftı.bg.
По време на образователния процес детето получава основни религиозни познания за своята религия. С наученото то формира принципи и навици, които ще повлияят позитивно върху неговия характер и ценностна система. Материалът е съобразен с възрастта на децата и се преподава посредством интерактивна и забавна методика от висококвалифицирани професионалисти.
За учената 2014-2015 г. по дисциплината са се обучавали над 3000 ученика в 28 учебни заведения.

Заявление можете да изтеглите от тук:


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.