Висшият мюсюлмански съвет, който е централният колективен ръководен орган на Мюсюлманско изповедание в Република България и в чиито правомощия е свикването на Национална мюсюлманска конференция, в трудните епидемични условия проведе поредното си редовно заседание. На 18 ноември 2020 година в София членовете на Съвета обсъдиха организацията на свиканата за 28 ноември 2020 година Национална мюсюлманска конференция.

Основният акцент по време на заседанието бе поставен върху проблемите, породени от извънредната епидемична обстановка в страната, които възникват при подготовката на националния форум, който се провежда през пет години и в него участват около 1000 души от всички краища на България. Със загриженост и болка бе констатирано, че сред заразените с COVID-19, починалите, карантинираните и самоизолиралите се има много мюсюлмани, включително и такива, които са избрани или по право са делегати на националния форум – мюфтии, имами, членове на мюсюлмански настоятелства, служители на районни мюфтийства.

В резултат на силно увеличения брой на заразени с COVID-19 и широкото му разпространение през последните дни, както и на предполагаемата тенденция за увеличаване на заразените и покосените от коронавируса, Мюсюлманско изповедание предприе различни стъпки за търсене на благоприятно решение във връзка с обявения за 28 ноември т.г. национален форум. След проведените предварителни консултации със здравните институции, след обсъждане на ситуацията в районите и обстойни юридически анализи, както и с цел опазване здравето и живота на вярващите, Висшият мюсюлмански съвет отмени обявената за 28.11.2020 г. Национална мюсюлманска конференция.

Решението за отмяна е взето на основание чл. 35, т. 19 и т. 24 във връзка с чл. 22 от Устава на Мюсюлманско изповедание в Република България, съобразявайки се с това, че с Решение на Министерски съвет № 673 от 25.09.2020 г., прието на основание чл. 63, ал. 2 във връзка с ал. 3, т. 1, 2, 3, 7 и 8 от Закона за здравето и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, е удължен срокът на извънредната епидемична обстановка, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г., и е възложено на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор да въвежда временни ограничителни мерки, включително изисквания за спазване на физическа дистанция. Също така с нарочно писмо на главния държавен здравен инспектор е препоръчано Националната мюсюлманска конференция при възможност да се проведе неприсъствено.

Поради липсата на законова възможност конференцията да бъде проведена неприсъствено Висшият мюсюлмански съвет ще организира очакваната Национална мюсюлманска конференция при подходящи условия, които не застрашават живота и здравето на представителите на мюсюлманската общност. В тази връзка ще се направят съответните стъпки, спазвайки законовите и нормативните изисквания на Мюсюлманско изповедание в Република България, като заинтересованите страни и обществеността ще бъдат информирани своевременно за предприетите действия.