На 06.10.2020 г. (понеделник) в сградата на Районно мюфтийство - Разград се проведе третото за тази година заседание на Районния мюсюлмански съвет, от общо 9 члена присъстваха 8, като единият отсъстваше по уважителни причини. Заседанието започна с четене на пасажи от Коран-и Керим от имама на с. Дянково г-н Рахми Ахмед. След което  районният мюфтия  Мехмед Аля  приветства всички присъстващи  на заседанието и ги запозна с предварително изготвен и изпратен до членовете  дневен ред.

На първо място районният мюфтия направи анализ за актуалното състояние на Районното мюфтийство-брой джамии и месджиди и тяхното състояние, кадровия състав в мюфтийството, брой мюсюлмански настоятелства и регистрацията им съгласно чл. 19 от Закона за вероизповеданията, имам-хатиби/брой назначени и населени места без имами/ и набиране на кандидат-имами за курса за подготовка на имами в гр.Шумен, бе засегната темата за събраните средства от кампанията за подпомагане на фонд „Ислямско образование”, също и подпомагане на сираците, като в момента Главно мюфтийство фонд „Сираци” ежемесечно подпомага 33 деца в Разградско. Анализирани бяха  проведените Летни Коран курсове, беше засегнат и въпроса за абонирането на мюсюлманите за сп. ”Мюсюлмани” през идната 2021г. Районният мюфтия призова за провеждането на по-активна кампания както от имамите, така и от мюсюлманските настоятелства по населени м Орхан Осман- секретар към Районно мюфтийство гр.Разград даде информация за финансовото състояние и документо-оборота на Районното мюфтийство. Г-н Хасан Хасанов-експерт „Вакъфи” даде информация за състоянието, стопанисването и управлението на вакъфските имоти в региона.

Районният мюфтия запозна членовете на РМС с решенията на ВМС за провеждане на редовна Национална мюсюлманска конференция, която е насрочена на 28 ноември 2020г., както беше направен и график за заседания с имамите и председателите на мюсюлманските настоятелства.

Една от точките в дневния ред на заседанието беше – предложение, разискване и гласуване на номинация за член на Висш Мюсюлмански Съвет от Районно мюфтийство гр.Разград,по точката всички присъстващи членове изказаха своите мнения, получиха се две предложения на г-н Шакир Ахмедчиков и Мехмед Аля след направеното гласуване за двете номинации с 7-За,1-Въздаржал се и 0-против, Районният мюсюлмански съвет реши да предложи г-н Мехмед Аля за член на ВМС.

Последна точка от дневния ред беше преброяване на населението и жилищния фонд през 2021  год.,във връзка, с което на заседанието беше поканен  председателя на преброителната комисия към община гр.Цар Калоян г-н Шукрю Джафер - който даде изчерпателна информация по въпроса.

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито с дуа за здраве мир и берект от Елман Елиманов – имам към Централна джамия с.Дянково.