Особеностите на вярващите

Целта на сътворението на човека е той непоколебимо да вярва в единния Аллах и да Му служи. В различните сури на Корани Керим са разкрити особеностите на вярващите.

В това отношение ще се опитаме да ви предложим няколко примера. В първите айети на сура Бакара вярващите са описани по следния начин: «...те са, които вярват в неведомото и отслужват молитвата, и раздават от онова, което сме им дали за препитание и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб и в отвъдния живот са убедени».(ел-Бакара 2-3)
В сура Муминун се описват по следния начин ибадетите на вярващите, нравствените им постъпки, разбиранията им за честност, опазването на повереното им имущество и вярността към дадената дума: «Сполуката
е за вярващите, които в своята молитва са смирени и които от празнословието странят, и които милостинята зекят дават и които целомъдрието се пазят, освен за своите съпруги или за наложниците си. Те не ще бъдат порицавани - а които се стремят към друго, освен това тези са престъпващите - и които повереното им и обетите си съблюдават и които своите молитви редовно отслужват». (ел-Мюминун, 9)
В сура Hyp пък се говори как търговските им занимания и ежедневните им грижи не трябва да отклоняват вярващите от споменаването на Аллах и от изпълнението на петкратните намази: «(Вярващите са) хора, които нито търговия, нито продажба ги отвлича от споменаването на Аллах и от извършването на молитвата и даването на милостинята зекят. Страхуват се от Деня, в който ще се преобърнат сърцата и очите, за да им въздаде Аллах най-доброто за онова, което са вършили».(ен-Нур, 37)
В сура Фуркан се разкрива верността на мюсюлманите към своите принципи, което представлява много важен момент в образуването на едно чисто общество. Поставя се ударението върху важността на прекрасните им постъпки в икономическия и обществения им живот. В това отношение Аллах Теаля възхвалява по следния начин вярващите: «Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кротост и ако невежите им отправят думи, казват: «Мир!» (и отминават). И които прекарват нощта като свеждат чела в суджут и се възправят пред своя Аллах, и които казват: «Аллах наш, отклони от нас мъчението на Ада!Неотменимо е неговото мъчение! И колко лош е той за обиталище и пребивание!
И които ако харчат, нито прахосват, нито скъперничат, а са по средата на това и които не зоват друго божество заедно с Аллах и не отнемат живот - Аллах е възбранил това, освен по право, - и не прелюбодействат. А който върши това, ще срещне възмездие. В деня на възкресението ще бъде удвоено за него мъчението, в което унизен ще пребивава вечно освен онзи, който се покаял и вършил праведни дела. На такива Аллах ще подмени злините с
добрини. Аллах е опрощаващ, милосърден. А който се е покаял и вършил праведни дела, той се връща към Аллах с прието покаяние.
И които не свидетелстват с измама и ако минат край празнословие отминават достойно и които ако им се напомнят знаменията на техния Аллах, не остават пред тях глухи и слепи!» (ел-Фуркан, 63-73)
«Мюсюлманите са братя помежду си. Той не гнети своя събрат, не го изоставя пред опасност».
«У вярващия не ще намерите следните качества: «Скъперничеството и лошия навик.Мюсюлманинът е човек у езика и делата на когото мюсюлманите имат вяра».

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok