ВИЗИЯ

Отчитайки предизвикателствата на съвременния социален живот и уповавайки се на мъдростта, светлината и красотата на Свещения Коран, Главно мюфтийство (ГМ) насърчава българската мюсюлманска общност,съзнателно да усвоитезирелигиозни постулати чрез свободната си човеша воля, водейки се от максимата, че опознаването, осмислянето и прилагането на практика религията като основен фундамент на земния живот, позволява на всеки един от нас  да се превърне в извисена и нравственоизградена личност, полезна за семейството и обществото, в което живеем.

Главно мюфтийство  усърдно работи върху:

·        Адекватното осигуряване и прилагане на всички права и свободи на мюсюлманите в областта на свободното изповядване на религията, посредством съвместното сътрудничество със сродни международни организации, които също имат своя огромен принос.

·        Дейността на институцията дава възможност заиздигане на един устойчив и независим мост между всички международни държавни, неправителствени и частни организации, в стремежа да се създадат дълготрайни и полезни диалози.

·        Повишаване на образователния ценз на общността чрез изграждането на Ислямски културно-образователен център в столицата, е една от основополагащите цели на ГМ, както и достъп до компетентни религиозни услуги във всички точки на страната, при наличието дори на минимална необходимост от тях.

·        Предлагане на по-интензивно нравствено и интелектуално възпитание на подрастващите в религиозно-моралната сфера, възползвайки се от съвременната методика и средства за това,  мотивирайки се от думите на Пратеника Мухаммед, мир нему, че човек придобива знания от люлката до гроба.

·        Наблягане върху отговорността в обгрижването на  по-възрастните членове на обществото ни.

·        Предоставяне на действащи ресурсни източници от развитието и контрола над вакъфските имоти, както и пресъздаването на нови такива.

·        Подкрепяне в изграждането на: култово-религиозни сгради (джамии и месджиди), образователни центрове, социални заведения и др.

·        Разширяване обхвата на социалната дейност на изповеданието, размножавайки добрите практики на територията на цялата страна, които се изразяват най-вече в помощ за сираци, подпомагане на социални кухни,доставяне не хуманитарни пакети,създаване на курбански кампании.

·        Полагане на усилия за запазване на автентичната идентичност на мюсюлманската общност и нейните религиозно-културни и социални ценности.

·        Създаване на здрава връзка, топли взаимоотношения, братство и толерантност  между отделните структурни пластове на обществото. 

·        Съхраняване на мира и толерантността в родината ни

Снимка: Джамията "Шериф Халил Паша" в Шумен, по-известна като "Томбул джамия"

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.