ХАРАКРЕТИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА:

-      Ръководи и развива по подходящ начин всички дейности относно отдел „Социален“ и създаването на добър институционален имидж;

-      Представлява институцията по възможно най-добрия начин пред граждани и партньорите на Изповеданието;

-      Извършва всички дейности по отношение на дейността на отдел „Социален“;

-      Създава и обновява институционалната база данни. 
Следи проекти;

-      Изготвя документи за комисията;


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

-      Да има придобита образователна степен бакалавър;

-      Компютърна грамотност;

-      Да владее български и турски език;

-      Умения за работа в екип:
      - комуникативно-организационни способности;
      - лоялност и отговорност към възложените му дейности; 
      - инициативност и креативност;

-      Да бъде български гражданин;

-      Да не е осъждан;

-      Да има свидетелство за управление на МПС;ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.    Професионална автобиография (CV включително адрес и телефони за контакти);
2.    Мотивационно писмо;
3.    Копие от документи за придобита образователна степен;
4.    Документи, удостоверяващи владеенето на западен език, ако има такива;
5.    Копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:

-      Начална нетна заплата: 1000 лв.;

-      За семеен се предлага помощ за квартира от 250 – 300 лв.;

-      За несемеен се предоставя квартира;

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧРЕЗ:

-      Документално класиране;

-      Интервю;

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

-      Документите се подават по електронен път на m.kulturagrandmufti@gmail.com / social@grandmufti.bg или чрез пощата на адрес: София 1301, ул. „Братя Миладинови” 27,  Главно мюфтийство;

-      Класираните  ще бъдат уведомени за дата на интервюто;

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМЯЦИЯ:

-      тел.:+359 89 49 96 913 / +359 88 49 40 509

-      е - mailm.kulturagrndmufti@gmail.com / social@grandmufti.bg

АВТОБИОГРАФИЯ - ОБРАЗЕЦ!!!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.