Комисията за присъждане на годишната награда "Ходжазаде Мехмед Мехмед Мухйиддин ефенди" към Висшия мюсюлмански съвет, която носи името на първия главен мюфтия и се придържа за принос към развитието на мюсюлманската общност в България, проведе заседание, на което утвърди правилата за номиниране и гласува промени в регламента и критериите за присъждане на отличието.

Комисията очаква предложенията и мотивите към тях за присъждане на наградата до 30 септември 2024 г. 

Повече за промените можете да прочетете в публикувания по-долу регламент.

*****

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА НАГРАДА „ХОДЖАЗАДЕ МЕХМЕД МУХЙИДДИН ЕФЕНДИ“ ЗА ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. С Решение №407 от 09.03.2017 г. на Висшия мюсюлмански съвет е учредена годишната награда „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“ и е създадена тричленна комисия, която всяка година на 8 декември, датата на учредяване на Главното мюфтийство, присъжда награда за принос към дейността на Мюсюлманското изповедание.

2. Годишната награда на името на Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди (1859-1949), първият главен мюфтия на Република България, който е избран на Мюфтийска конференция, проведена на 8 декември 1910 г. в гр. София, има за цел да удостои с публично признание лица с ярки постижения и принос в развитието на Мюсюлманското изповедание в страната и да популяризира техните примерни деяния, които ще допринесат за разширяване на кръга на добрите и примерните постъпки и дейности изобщо в обществото, както и да допринесе за институционалното развитие на Мюсюлманското изповедание.

3. Наградата „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“ се състои от плакет с инкрустиран подпис на Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди, удостоверение и материална награда.

4. Всяка година се присъждат до пет награди – за български граждани, които са членове на мюсюлманската общност и други лица, които не са членове на мюсюлманската общност, но имат отношение към проблемите на Мюсюлманското изповедание. 

5. С наградата ежегодно се удостояват лица с особени заслуги за развитието на различни сфери от дейността на Мюсюлманското изповедание. Поводи за удостояване с наградата могат да бъдат: 

а.) Дългогодишна дейност в полза на Мюсюлманското изповедание;

б.) Висока морална постъпка или действие за издигане на авторитета или развиване на дейността на Мюсюлманското изповедание;

в.) Реализиране на уникален или образцов проект, свързан с дейността на Мюсюлманското изповедание;

г.) Публикуване на труд, извършване на проучване или участие в научен проект с принос за дейността на Мюсюлманското изповедание.

д.) Извършване на дейности против асимилационните политики, насочени към мюсюлманската идентичност, включително мюсюлманско име, обрязване (сюннет), мюсюлманско облекло, мюсюлмански ритуали и др.;

е.) Друг значим принос към развитието на Мюсюлманското изповедание.

6. Наградата се връчва ежегодно на 8 декември – по случай учредяването на Главното мюфтийство на 8 декември 1910 г.

7. Наградата се финансира и администрира от Висшия мюсюлмански съвет.

8. Мотивираните номинации за присъждане на награда се изпращат до Комисията за присъждане на годишната награда „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“ до 30 септември и се разглеждат от Комисията.  

9. Мотивираните номинации за присъждане на наградата се правят от имами, членове на Нюсюлмански настоятелства, Районни мюсюлмански съвети и Висшия мюсюлмански съвет, мюсюлманските училища, Районните мюфтийства и Главното мюфтийство, както и с подписка от членове на мюсюлманската общност в Република България.    

10. Носителите на наградата се определят от Комисията за присъждане на годишна награда „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“, избрана от Висшия мюсюлмански съвет.

11. Не може да бъде член на комисията лице, което е номинирано за присъждане на награда.

12. Комисията оценява и класира направените предложения като взема под внимание постъпилите мнения и становищата на номиниращите и своите наблюдения. Същата взема решение след провеждане на тайно гласуване и с квалифицирано мнозинство (50% плюс 1 от общия брой на членовете си). Заседанието, на което се гласуват решенията за определяне на наградите, е открито.

13. Комисията изготвя писмен протокол за решенията си.

14. По преценка на Комисията награди могат и да не се присъждат.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.