Становище на Главно мюфтийство на Мюсюлманско изповедание в Република  България

Относно: Законопроект за предучилищно и училищно образование № 454-01-51, внесен в 43-то Народно събрание от група народни представители на 21.11.2014 г.

 

Ръководството на Мюсюлманско изповедание след запознаване с направените предложения от своите структури в страната – Районни мюфтийства, Мюсюлмански настоятелства, Висш  ислямски институт и Средни общообразователни духовни училища относно новия проекта на „Закон за предучилищно и училищно образование”, считаме, че след приемането си законът си поставя като основен ангажимент реформи, които ще допринесат за равен достъп и качество в образованието на базата на демократичните принципи за децата и учениците на всички граждани в страната. Като граждани на държава от Европейската общност ние смятаме, че законът ще има и своята отговорност за запазване и съхраняване на етно-културното многообразие.

Още от първата година на демократичните промени у нас, са открити Средните общообразователни духовни училища и Висш ислямски институт, които се явяват основни извори за подготовка на нужните кадри на вярващите в ислямската религия. Ръководството на Мюсюлманско изповедание полага особено внимание и поставя като свой основен приоритет нужните кадри да се обучават в страната. За това ние одобряваме досегашният статут на средните духовни училища, който ще се укрепи  още с приемането на проекто закона като се надяваме и Висшия ислямски институт да получи своята акредитация. Смятаме и очакваме, че в близко бъдеще средните ни училища ще получат полагащите им се субсидии от държавният бюджет. Изхождайки от традициите – свещенослужителите (духовници) в своята практична работа използват (майчин език), което поражда необходимостта тези дисциплини да се преподават на майчин език.

Вече над 10 години се изучава и предмета „Религия-Ислям”. Конфенсионалното образование дава благоприятно отражение върху морала, дисциплинираността и нравственото поведение на учениците. Именно за това ние предлагаме предмета „Религия” да бъде равнопоставен с другите.  Това от своя страна поражда и необходимостта в регионалните и централните структури на образованието да има и специалисти на основните изповедания.

За да намерят реализация посочените предложения в проекта правим долуизброените конкретни предложения по законопроекта.

 

1. В чл. 11, ал. 2 в края на текста вместо точка да се сложи запетая и добави следния текст: „... с изключение на случаите, когато това се прави в специализирани духовни училища“. Като целият текст стане така:

„(2)  В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини,  с изключение на случаите, когато това се прави в специализирани духовни училища.“

2. В чл. 50, ал. 4 предлагаме да се добави следното изречение в края на текста: „Те получават и средства от държавния бюджет при условията и по реда на този закон.“

Като целия текст бъде следния:

„(4) Духовните училища се финансират от съответното вероизповедание при условията и по реда на Закона за вероизповеданията.  Те получават и средства от държавния бюджет при условията и по реда на този закон.“

3. В чл. 197, предлагаме да се добави алинея 6 със следния текст:

„(6) Когато важни обстоятелства налагат явяването на ученика в облекло или вид в нарушение на правилника на училището, то той може да се явява в това облекло или вид без да се отстранява от училище до отпадане на тези обстоятелства.“

4. В чл. 215, предлагаме да се добави нова алинея 5 със следния текст:

„(5) Директорите на специализираните духовни училища се определят от централен орган на съответното изповедание, съгласно правилата на изповеданието.“

А досегашните алинеи 5, 6 и 7 станат съответно – 6, 7 и 8.

5. В чл. 228, предлагаме да бъде добавена нова т. 2 със следния текст:

„2. Юридически лица, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията“.

А настоящата т. 2, стане съответно т. 3.

6. В чл. 256, предлагаме да се добави нова ал. 3 със следния текст:

„(3) Директорът на специализирано духовно училище ръководи образователната дейност в институцията в рамките на правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Съответните органи на вероизповеданието може да овластят директора и с други правомощия, свързани с управлението, представителството и контрола на институцията.“

А досегашната ал. 3 да стане ал. 4.

7. В чл. 259 предлагаме да се добави ал. 4 със следния текст:

„(4) При отсъствие на директора на духовно училище неговият заместник се определя от съответните органи на изповеданието.“

8. В чл. 285, предлагаме да се добави ал. 8, с текст:

„(8) Правилата по ал. 1-7 се прилагат и за специализираните духовни училища“.

9. В чл. 286 предлагаме изразът „от частната детска градина или частното училище“ да се замени с „от частна детска градина, частно училище или от специализираното духовно училище“ и целият текст стане така:

„Чл. 286.При установяване на нарушение на нормативните актове, извършено от частната детска градина, частното училище или от специализираното духовно училище , както и при ниски образователни резултати, определени по методологията по чл. 282, ал. 4, министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката спира държавната субсидия до отстраняване на нарушенията.“

 10. В параграф 1, т. 8 от допълнителните разпоредби, предлагаме изцяло да бъде променен.

 Като стане така:

„т. 8. „Майчин език“ е езикът говорим от етноса, към който лицето се самоопределя или е говорим от етноса, към който се самоопределят единия или и двамата му родители.“

11. Правим предложение навсякъде в закона изразът „призната религиозна институция“ да бъде заменен с „религиозна институция“.

Като в тази връзка предлагаме да се добави в параграф 1 от ДР,  точка 24, със следния текст:

„24. „Религиозна институция“ е институция по смисъла на параграф 1, т. 3 от Закона за вероизповеданията, както и Българската православна църква по чл. 10 от Закона за вероизповеданията.“

12. В параграф 6, предлагаме да се добави нова алинея 7. Със следния текст:

„(7) Заварените училища регистрирани като духовни по реда на чл. 30 от отменения Закон за народната просвета запазват статута си. “

13. В параграф 14, предлагаме изразът  „за частните детски градини и частните училища“ да бъде заменен с „ за частните детски градини, частните училища и специализираните духовни училища“, а целият текст да стане така:

„Субсидия от държавния бюджет при условията и по реда на този закон се предоставя от бюджетната 2018 г. за частните детски градини, частните училища и специализираните духовни училища, вписани в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.“

Пълния текст на законопроекта може да намерите тук: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15077


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.