Приветствие от главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи по случай Мевлид Кандили 2019

Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

Аллах (с.т.) е пожелал да изпрати пейгамбер при всеки народ, за да може да му бъде показан Правият път. Аллах (с.т.) не е оставил човека в заблуда. Ето защо след като хората се отделят от правия път, след като те престанат да следват пътя, показан от Аллах чрез неговите пратеници, то Аллах им изпраща друг пратеник.

Мухаммед (с.а.с.) се роди във време, в което невежеството е в своя апогей. Това е време, в което невежеството взема превес над светлината, изпратена от Аллах в Мекка. Светлината на Кяабе беше помрачена от несправедливостта, от начина на живот в този град – хората бяха залудени и бяха тръгнали по път, който Аллах Теаля не одобряваше.

Ако искаме да съпоставим времето, в което Пратеникът беше роден с нашето съвремие, то може би невежеството на 21-ви век не е много по-различно от онова по времето на раждането на Мухаммед (с.а.с.). Разликата е в това, че Аллах (с.т.) изпрати Расулюллах (с.а.с.), за да покаже отново Правия път на хората и да ги изведе отново от тъмнината към светлината. За съжаление в нашето съвремие нямаме такъв пейгамбер. И ако искаме да поправим грешките си, ако искаме щастие на този свят и да следваме пътя към Дженната, необходимо е да си спомним живота на Мухаммед (с.а.с.), неговото напътствие и неговия път. Следваме ли неговия път, това означава, че светлината на Мекка ще озари и нас. Ако следваме неговия път, то Аллах ще бъде доволен от нас. А това случи ли се, нямаме нужда от нищо друго.

Ето защо в деня, в който е роден Пратеникът Мухаммед (с.а.с.), нека не оставаме само с четенето на мевлид или правене на салеват на Мухаммед (с.а.с.). Нека си направим равносметка доколко разпознаваме Пратеника като наш истински водител и доколко следваме неговия път. Нека да си зададем въпроса – ако имах възможността да се срещна с Расулюллах (с.а.с.), той щеше ли да е съгласен с това, което правя; щеше ли да одобри начина, по който живея и начина, по който се отнасям към Аллах (с.т.), към себе си и към обществото, в което живея? Ако в този ден и този час Мухаммед (с.а.с.) можеше да влезе в нашия дом – какво би казал за нас? Как ние изпълняваме заръките му, как живеем и какво правим, за да е доволен Аллах (с.т.) от нас? Достойни последователи ли сме на Пратеника (с.а.с.)? Нека се замислим върху всички тези въпроси и се опитаме да им намерим отговори.

В деня на святото рождение на Мухаммед (с.а.с.) ние се молим за  напътствие от Аллах (с.т.), молим се за възможност да следваме пътя, предначертан ни от Расулюллах (с.а.с.), за да постигнем доволството на Всевишния и да бъдем щастливи както на този, така и в Отвъдния живот!

Есселяму алейкум уе рахметуллахи уе баракатух!

С уважение, 

д-р Мустафа Хаджи - главен мюфтия на мюсюлманите в Република България