ВАКАНТНА ПОЗИЦИЯ: „Експерт“ в отдел „Социален“ на Главно мюфтийство

 


ХАРАКРЕТИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА:

-      Ръководи и развива по подходящ начин всички дейности относно отдел „Социален“ и създаването на добър институционален имидж.

-      Представлява институцията по възможно най-добрия начин пред граждани и партньорите на Изповеданието. 

-      Извършва всички дейности по отношение на дейността на отдел „Социален“

-      Създава и обновява институционалната база данни. 
Следи проекти.

-      Изготвя документи за комисията. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 

-      Да има придобита образователна степен бакалавър;  

-      Компютърна грамотност;

-      Да владее отлично български и турски език;

-      Умения за работа в екип:
      -  комуникативно-организационни способности;
      - лоялност и отговорност към възложените му дейности; 
      - инициативност и креативност;

-      Да бъде български гражданин;

-      Да не е осъждан;

-      Да има свидетелство за управление на МПСДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.    Заявление по образец за участие в конкурс съгласно Приложение №1;
2.    Професионална автобиография (CV включително адрес и телефони за контакти);
3.    Мотивационно писмо;
4.    Копие от документи за придобита образователна степен;
5.    Документи, удостоверяващи владеенето на западен език, ако има такива;
6.    Копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧРЕЗ:

-    Документално класиране; 
-    Интервю;

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

-   Документите се подават по електронен път на 
social@grandmufti.bg,b.birali@grandmufti.bgили чрез пощата на адрес: София 1301, ул „Братя Миладинови” 27,  Главно мюфтийство;
-    Класираните  ще бъдат уведомени за дата на интервю;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ОБРАЗЕЦ!!!

АВТОБИОГРАФИЯ - ОБРАЗЕЦ!!!