ВАКАНТНА ПОЗИЦИЯ: „Експерт“ в отдел „Медии и култура“ на Главно мюфтийство

 

 

ХАРАКTЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА:

·        Развива потребностите от поддръжка и контрол на информационните системи в Мюсюлманско изповедание и свързаните с него звена;

·        Представлява институцията по възможно най­ - добрия начин пред граждани, интернет доставчици, мобилни оператори и доставчици на охранителни системи;

·        Извършва всички дейности и обновявания по отношение на информационната система;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

·        Да има придобито висше образование;

·        Да владее български и турски език;

·        Да владее работа със софтуерни програми за видео монтаж (EDIUS, AdobePremiere  Pro), обработка на снимки (AdobePhotoshop) и аудио монтаж (CUBASE);

·        Да има операторски умения за работа с видеокамера;

·        Умения за работа в екип;

·        Отлични комуникативно­-организационни способности;

·         Да проявява лоялност и отговорност към възложените му дейности;

·        Да изявява инициативност и креативност;

·        Да бъде български гражданин;

·          Да не е осъждан за престъпления от общ характер;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Професионална автобиография - CV, включително адрес и телефони за контакти (може да изтеглите формуляра образец най-долу);
2. Мотивационно писмо;
3. Копие от документи за придобита образователна степен „Бакалавър“
4. Документи, удостоверяващи владеенето на западен език, ако има такива;
5. Копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

КОНКУРСЪТ ЩЕ ПРОТЕЧЕ В ДВА ЕТАПА:

• Класиране по документи;
• Интервю с одобрените на първи етап;

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

-   Документите се подават по електронен път на 
m.kulturagrandmufti@gmail.com най-късно до 16 август 2019 година (при необходимост срокът може да бъде удължен);
-    Класираните на първия етап ще бъдат уведомени за дата на интервюто;

 

За повече информация:

Tел.: 02 988 20 61

E-mailm.kulturagrndmufti@gmail.com

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ - ОБРАЗЕЦ!!!